Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 3Unit 3: At Home

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 3

I. Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh. (5 điểm)

1.bedroom/ is/ This/ Mai's

2.table/ There/ room/ is/ a/ left/ on/ the/ of/ the

3.is/ The/ table/ near/ wardrobe/ the

4.books/ on/ are/ bookshelf/ the/ There/ many/ folders/ and

5.right/ On/ room/ of/ the/ window/ a/ is/ there/ the

II. Chọn đáp án đúng nhất. (5 điểm)

1.She ______ go to hospital last week.

A. had to

B. must

C. ought to

2.Tom has just been offered a job. I think Tom _______ accept the job.

A. must

B. ought to

C. has to

3.You __________ drive. You are too tired.

A. ought not to

B. mustn't

C. don't have to

4.You _______ forget what I told you. It's very important.

A. ought not to

B. don't have to

C. mustn't

5.I ___________ wear a suit to work but I usually do.

A. don't have to

B. ought not to

C. mustn't

Đáp án

I.

1.This is Mai’s bedroom.

2. There is a table on the left of the room.

3. The wardrobe is near the table.

4. There are many books and folders on the bookshelf.

5. On the right of the room there is a window.

II.

1.A 2.B 3.A 4.C 5.A

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8.jsp