Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 3Unit 3: At Home

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 3

I. Sắp xếp các từ đã cho thành một câu hoàn chỉnh. (5 điểm)

1.bedroom/ is/ This/ Mai's

2.table/ There/ room/ is/ a/ left/ on/ the/ of/ the

3.is/ The/ table/ near/ wardrobe/ the

4.books/ on/ are/ bookshelf/ the/ There/ many/ folders/ and

5.right/ On/ room/ of/ the/ window/ a/ is/ there/ the

II. Chọn đáp án đúng nhất. (5 điểm)

1.She ______ go to hospital last week.

A. had to

B. must

C. ought to

2.Tom has just been offered a job. I think Tom _______ accept the job.

A. must

B. ought to

C. has to

3.You __________ drive. You are too tired.

A. ought not to

B. mustn't

C. don't have to

4.You _______ forget what I told you. It's very important.

A. ought not to

B. don't have to

C. mustn't

5.I ___________ wear a suit to work but I usually do.

A. don't have to

B. ought not to

C. mustn't

Đáp án

I.

1.This is Mai’s bedroom.

2. There is a table on the left of the room.

3. The wardrobe is near the table.

4. There are many books and folders on the bookshelf.

5. On the right of the room there is a window.

II.

1.A 2.B 3.A 4.C 5.A

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8.jsp