Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 4Unit 4: Our Past

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 4

I. Choose the best answer. (6 điểm)

1.George visits us _______ every Christmas.

A. on

B. in

C. at

D. Ø

2.They had a nice party ______ June the 12th.

A. between

B. on

C. in

D. at

3.We met only _____ last year.

A. Ø

B. on

C. in

D. at

4.I do not have Music _____ Monday.

A. in

B. at

C. on

D. between

5.Lilac blossoms _____ May.

A. in

B. at

C. on

D. between

6.This palace was built _____ the seventeenth century.

A. between

B. Ø

C. at

D. in

7.This club was founded ____ 2000.

A. Ø

B. in

C. on

D. at

8.I am usually sleepy ____ Monday morning.

A. on

B. at

C. in

D. Ø

9.He had a break ____ quarter past three.

A. in

B. Ø

C. on

D. at

10.We can watch movies ________ 8p.m and 10p.m.

A. between

B. on

C. in

D. at

11.I'll be home _____ nine because I want to see the nine o'clock film.

A. after

B. before

C. at

D. in

12.When I see Tom _____ tomorrow, I'll invite him to our party.

A. in

B. on

C. at

D. Ø

II. Supply the correct verb forms: Present Simple or Past Simple. (4 điểm)

1.I (have) a little trouble with my car last week.

2.They often (sing) beautiful songs at party.

3.Sylvie (clean) the house last weekend.

4.Tom (lose) his key yesterday.

5.She sometimes (buy) vegetables at this market.

6.What did she do when her father (get) angry?

7.The earth (circle) the sun once every 365 days.

8.In my last birthday, my sister (make) a big cake to celebrate.

Đáp án

I.

1.D 2.B 3.A 4.C 5.A 6.D
7.B 8.A 9.D 10.A 11.C 12.D

II.

1.had 2.sing 3.cleaned 4.lost
5.buys 6.got 7.circles 8.made

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8-1.jsp