Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 7Unit 7: My Neighborhood

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 7

I. Hãy sử dụng dạng đúng của các động từ cho sẵn: live, see, be, know, write, play, work, teach để điền vào chỗ trống và dùng ‘since or for’ trước cụm từ thời gian cho đúng.(6 điểm)

1.Mary and Tom each other a long time.

2.She in this school 1992.

3.David two letters this morning.

4.Susan Smith ill one week.

5.We in that house last year.

6.He in the bank three years.

7.Mary Norris two games of chess three o’clock.

8.My parents four films last night.

II. Dựa vào từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc "the same as".(2 điểm)

1.Tom/ same age/ George

2.your hair/ same colour/ mine

3.I arrived here/ same time/ you

4.you made/ same mistake/ I made

III. Điền dạng quá khứ phân từ cho đúng với từng động từ sau.(2 điểm)

1.buy -

2.get -

3.have -

4.catch -

Đáp án

I.

1.have lived-for 2. has taught-since 3. has written-since 4. has been-for
5. have lived-since 6. has worked-for 7. has played-since 8.have watched-since

II.

1.Tom is the same age as George

2. Your hair is the same colour as mine.

3. I arrived here the same time as you.

4. You made the same mistake as I made.

III.

1.bought 2.gotten 3.had 4. caught

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8-1.jsp