Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 7Unit 7: My Neighborhood

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 7

I. Hãy sử dụng dạng đúng của các động từ cho sẵn: live, see, be, know, write, play, work, teach để điền vào chỗ trống và dùng ‘since or for’ trước cụm từ thời gian cho đúng.(6 điểm)

1.Mary and Tom each other a long time.

2.She in this school 1992.

3.David two letters this morning.

4.Susan Smith ill one week.

5.We in that house last year.

6.He in the bank three years.

7.Mary Norris two games of chess three o’clock.

8.My parents four films last night.

II. Dựa vào từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc "the same as".(2 điểm)

1.Tom/ same age/ George

2.your hair/ same colour/ mine

3.I arrived here/ same time/ you

4.you made/ same mistake/ I made

III. Điền dạng quá khứ phân từ cho đúng với từng động từ sau.(2 điểm)

1.buy -

2.get -

3.have -

4.catch -

Đáp án

I.

1.have lived-for 2. has taught-since 3. has written-since 4. has been-for
5. have lived-since 6. has worked-for 7. has played-since 8.have watched-since

II.

1.Tom is the same age as George

2. Your hair is the same colour as mine.

3. I arrived here the same time as you.

4. You made the same mistake as I made.

III.

1.bought 2.gotten 3.had 4. caught

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8-1.jsp