Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 1Unit 1: My Friends

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 1 Unit 1

I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc. (7 điểm)

1.Rice (not grow) in cold climates.

2.The sun (rise) in the east, and (set) in the west.

3.I (not live) in London. I (live) in Brighton.

4.Tom (come) from England.

5.Water (boil) at 100 degree centigrade.

II. Viết các câu sau đây sử dụng "enough ... (for) ... ". (3 điểm)

1.We were early. We got good seats.

2.It is cold. I wear a heavy jacket.

3.The shelf is quite low. The boy can reach it.

4. I am not old. I am not allowed to ride motorbike.

5. I am tall. I can reach that shelf.

Đáp án

I.

1. aren’t grown (dùng câu bị động vì gạo không thể tự trồng được)

2. rises -sets

3. don’t live -live ;

4. comes ;

5.boils;

II.

1. We were early enough to get good seats ( Đi với to nên động từ got chuyển về động từ nguyên mẫu)

2. It’s cold enough for me to wear heavy jacket.

3. The shelf is low enough for the boy to reach it.

4. I am not old enough to ride motorbike.

5. I am tall enough to reach that shelf.

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8.jsp