Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 1Unit 1: My Friends

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 1 Unit 1

I. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc. (7 điểm)

1.Rice (not grow) in cold climates.

2.The sun (rise) in the east, and (set) in the west.

3.I (not live) in London. I (live) in Brighton.

4.Tom (come) from England.

5.Water (boil) at 100 degree centigrade.

II. Viết các câu sau đây sử dụng "enough ... (for) ... ". (3 điểm)

1.We were early. We got good seats.

2.It is cold. I wear a heavy jacket.

3.The shelf is quite low. The boy can reach it.

4. I am not old. I am not allowed to ride motorbike.

5. I am tall. I can reach that shelf.

Đáp án

I.

1. aren’t grown (dùng câu bị động vì gạo không thể tự trồng được)

2. rises -sets

3. don’t live -live ;

4. comes ;

5.boils;

II.

1. We were early enough to get good seats ( Đi với to nên động từ got chuyển về động từ nguyên mẫu)

2. It’s cold enough for me to wear heavy jacket.

3. The shelf is low enough for the boy to reach it.

4. I am not old enough to ride motorbike.

5. I am tall enough to reach that shelf.

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8.jsp