Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My FriendsUnit 1: My Friends

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài 1: My Friends

Cách dùng và công thức của thì quá khứ đơn

1.Cách dùng.

Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả những hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ: Yesterday, I didn’t do homework. ( Ngày hôm qua tôi đã không làm bài tập về nhà).

2. Các trạng từ nhận biết

yesterday, ago, last month/day/year…. , when ( trong câu kể)

3.Thì quá khứ đơn với động từ “TO BE”

+) S + was/ were.

-) S + was/were + not .

?) Were/ Was + S ?

- Yes, I/ he/ she/ it + was

- No, I/ he/ she/ it + wasn’t.

- Yes, we/ you/ they + were.

- No, we/ you/ they + weren’t.

4. Thì quá khứ đơn với động từ thường

+) S + V-ed.

-) S + did not + V (nguyên thể).

?) Did + S + V(nguyên thể)?

- Yes, S + did.

- No, S + did + not.

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 1: My Friends khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-1-my-friends.jsp