Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 10: RecyclingUnit 10: Recycling

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 10: Recycling

I - Cách sử dụng và dạng thức của câu bị động

1. Cách sử dụng

Câu bị động được dùng để nhấn mạnh vào hành động, không quan trọng là ai hay cái gì thực hiện hành động đó.

=> A letter was written by Mary. (Một lá thư được viết bởi Mary.)

They speak English in Australia. (Họ nói tiếng Anh ở nước Úc.)

=>English is spoken in Australia. (Tiếng Anh được nói ở nước Úc.)Ví dụ:

A letter was written by Mary. (Một lá thư được viết bởi Mary.)

2. Dạng thức

Câu chủ động: S + V + O.

Câu bị động: S + be + VPII + (by O).

Chủ ngữ trong câu chủ động trở thành tân ngữ được giới thiệu sau giới từ "by", còn tân ngữ trong câu chủ động trở thành chủ ngữ trong câu bị động.

Các chủ ngữ people, they, we, someone khi chuyển sang câu bị động trở thành by people, by them, by us, by someone. Các thành phần này được bỏ đi.

Ví dụ:

Mary wrote a letter. (Mary viết một bức thư.)

=> A letter was written by Mary.

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 10: Recycling:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-10-recycling.jsp