Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 15: Computers (Phần 1)Unit 15: Computers

Ngữ pháp Tiếng Anh 8 Bài Unit 15: Computers (Phần 1)

I. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

1. Thì quá khứ đơn là gì?

Thì quá khứ đơn(Simple Past) dùng để diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất tại một thời điểm xác đinh trong quá khứ.Lưu ý các trạng từ,cụm giới từ hoặc mệnh dề trạng từ chỉ thời gian thường được sử dụng với thì quá khứ đơn

The seminar began 30 minutes ago.(trạng từ chỉ thời gian) ( Hội nghị chuyên đề đã bắt đầu từ 30 phút trước rồi)

2. Thì quá khứ đơn và các từ chỉ thời gian

Các từ và cụm từ thường được sử dụng với thì quá khứ đơn

1) Yesterday : hôm qua

I was in the office yesterday.

2) Ago :cách đây~

The delivery man left two hours ago

3) Last : qua,vừa qua

We visited the museum last summer.

4) In + năm

The bank opened another branch in 2005

5) Before : trước khi+cụm từ/mệnh đề

Did you arrive at the office before 8:00?

6) After sau khi+ cụm từ/mệnh đề

He submitted the report after the meeting.

Các bài soạn Tiếng Anh 8 Unit 15: Computers:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-computers.jsp