Unit 12 lớp 8: Language FocusUnit 12: A Vacation Abroad

Language Focus (Trang 119-120 SGK Tiếng Anh 8)

1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o'clock last night.

(Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua.)

a) Ba was taking a shower at eight o'clock last night.

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

a) Ba was taking a shower at eight o'clock last night.

b) Hoa was eating (dinner) at eigh o'clock last night.

c) Bao was reading a comic at eight o'clock last night.

d) Nga was writing a letter at eight o'clock last night.

e) Na was walking her dog at eight o'clock last night.

f) Lan was talking to her grandmother at eight o'clock last night.

2. Look at the pictures. Then match the half-sentences in column A to those in column B. Write the full sentences in your exercise book.

(Hãy nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.)

a) The Le family was sleeping when the mailman came.

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8
AB
a. The Le family was sleeping A. when the plane got to Ha Noi.
b. While Hoa was eating, B. when Tuan arrived home.
c. When Nam won the race, C. when the mailman came.
d. Mrs. Thoa was cooking D. the school drum was sounding.
e. When Lan arrived at school, E. the crowd was cheering.
f. It was raining F. the phone rang.

Gợi ý:

a. The Le family was sleeping when the mailman came.

b. While Hoa was eating, the telephone rang.

c. When Nam won the race, the crowd was cheering.

d. Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

f. It was raining when the plane got to Ha Noi.

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing.

(Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

a) Bao is always forgetting his homework.

b) Mrs. Nga is always losing her umbrella.

c) Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.

d) Nam is always watching TV.

e) Na is always talking on the phone.

f) Liem is always going out.

Các bài soạn Unit 12 lớp 8: A Vacation Abroad:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-12-a-vacation-abroad.jsp