Unit 16 lớp 8: Getting StartedUnit 16: Inventions

Getting Started (Trang 147 SGK Tiếng Anh 8)

Match these stages in the development of paper with the correct pictures.

(Hãy ghép các giai đoạn phát triển của giấy đúng với những bức tranh sau.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Gợi ý:

A - b) Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus.

B - c) A Chinese official made paper from wood pulp in the year 105.

C - e) The Japanese learned how to make paper in the seventh century.

D - a) In 768, Arabs learned about papermaking from Chinese prisoners.

E - d) The first papermaking machine was invented in the late 1700s by a Frenchman.

Các bài soạn Unit 16 lớp 8: Inventions:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-inventions.jsp