Unit 4 lớp 8: Language FocusUnit 4: Our Past

Language Focus (Trang 44-45 SGK Tiếng Anh 8)

1. Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết dạng quá khứ đơn của mỗi động từ.)

a. run => ran   d. go  => went     h. ride => rode
b. fly => flew   e. have => had     i. eat => ate	
c. take => took   f. do  => did     j. sit => sat
          g. be  => was/ were  k. come => came

2. Complete the dialogue below. Use the past simple.

(Em hãy hoàn thành hội thoại sau, dùng thì quá khứ đơn.)

a)

Lan: Did you eat bread for breakfast?

Nga: No. I ate noodles.

b)

Ba: How did you get to school?

Nam: I got to school by bicycle./ I rode a bike to school./ I walked to school.

c)

Minh: Where were you last night?

Hoa: I was at home.

d)

Chi: Which subject did you have yesterday?

Ba: I had Maths, Physics, English and Literature.

3. Complete the sentences. Use the prepositions in the table.

(Hoàn thành các câu sau, dùng giới từ cho trong bảng.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

a. I'll see you on Wednesday.

b. I'm going to Laos in January.

c. We must be there between 8.30 and 9.15.

d. The bank closes at 3 pm. If you arrive after 3 pm, the bank will be closed.

e. I'll be home before seven because I want to see the seven o'clock news.

4. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use used to and the verbs in the box.

(Hãy nhìn tranh rồi hoàn thành hội thoại sau, sử dụng used to và động từ cho trong khung.)

live     stay     have     be

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Nga: Where is this? It isn't in Ha Noi.

Hoa: No, it's in Hue. I (0) used to stay there.

Nga: Is that you, Hoa?

Hoa: Yes. I (1) used to have long hair.

Nga: Who is in this photo?

Hoa: That is Loan. She (2) used to be my next-door neighbor.

Nga: Are they your parents?

Hoa: No. They're my aunt and uncle. They (3) used to live in Hue, too.

Các bài soạn Unit 4 lớp 8: Our Past:

Tham gia các nhóm học tập VietJack trên mạng xã hội, VietJack hỗ trợ giải đáp bài tập và chia sẻ tài liệu:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-our-past.jsp