Unit 5 lớp 8: WriteUnit 5: Study Habits

Write (Trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8)

1. Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter.

(Hãy xem bức thư Hoa gửi Tim. Cô ấy đã viết thư này vào cuối học kì. Nhận biết các phần. Hãy gán nhãn chúng theo mẫu tự thích hợp.)

A     Body of the letter: Nội dung lá thư

B     Heading - writer's address and the date: Tiêu đề - địa chỉ của người viết và ngày tháng

C     Closing - Your friend/ Regards/ Love: Cuối thư - Bạn của bạn/ Lời chúc tốt đẹp/ Thân thương

D     Opening - Dear ..., : Đầu thư - Thân mến ...,

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Hướng dẫn dịch

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

2. Now help Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Use the information in the box.

(Bây giờ em hãy giúp Hoa viết thư cho Donna, bạn quen biết qua thư của cô ấy ở San Francisco, dùng thông tin cho trong khung.)

Gợi ý:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Các bài soạn Unit 5 lớp 8: Study Habits:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 8 (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-5-study-habits.jsp