Unit 11 lớp 9: Skills 1Unit 11: Changing roles in society

Unit 11 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Discuss in groups. (Thảo luận theo nhóm)

1. What changes in society will we see in ten years time?

2. What will be the changes in the roles of men and women in society?

3. How will the increasing involvement of women in public life affect society?

2a. Read the passage and match the undered words/phrases in the passage with their definitions. (Đọc bài đọc và nối những từ/ cụm từ được gạch chân trong bài đọc với định nghĩa của chúng.)

Hướng dẫn dịch

Những nước đang phát triển đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong xã hội của họ, và không nghi ngờ gì nữa, sự thay đổi thú vị nhất là ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào giáo dục và tuyển dụng. Ngày càng nhiều phụ nữ ở những nước này học đại học, có học vị cao hơn và ra ngoài đi làm. Họ không còn hài lòng với việc chỉ ở nhà và làm nội trợ. Sự thay đổi đáng kể này sẽ ảnh hưởng lớn đến bức tranh kinh tế- xã hội ở những nước này.

Với ngày càng nhiều phụ nữ ra ngoài làm việc gánh nặng trụ cột tài chính trong gia đình của đàn ông sẽ được giảm đi. Tuy nhiên, cùng với điều này họ sẽ không còn giữ uy quyền tuyệt đối, người duy nhất đưa ra quyết định và sẽ học cách chia sẻ việc nhà. Những thay đổi này chắc chắn sẽ có lợi cho những đứa trẻ. Chúng sẽ được quan tâm chăm sóc nhiều hơn từ các bố. Chúng sẽ học được tính tự lập vì cả bố và mẹ đều cùng làm việc.

Ngành dịch vụ vì vậy sẽ là lĩnh vực đầu tiên bị thách thức. Sẽ có nhu cầu lớn hơn cho dịch vụ chăm sóc trẻ, thức ăn tiện lợi, làm việc nhà và các hoạt động sau giờ học và gia sư. Giáo dục cao hơn và tiền chi tiêu nhiều hơn người ta yêu cầu chất lượng dịch vụ tốt hơn và tiêu chuẩn cuộc sống cao hơn. Vì vậy, sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước.

1.d2.e3.b4.f5.a6.c

b. Read the passage again and answer the questions. (Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.)

1. The ever increasing involvement of women in education and employment.

2. The socio-economic picture of these countries.

3. Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn to share decision-making and housework.

4. They will learn to be more independent.

5. The service sector.

6. It will develop.

3a. Here are some predictions about the changing roles of males and females in the future. Tick (V ) the one(s) you agree with. (Đây là những dự đoán về sự thay đổi vai trò của đàn ông và phụ nữ trong tương lai. Đánh dấu (V) với ý kiến bạn đồng ý.)

1. More men will be stay-at-home dads: looking after the children and doing housework.

2. It will be normal for women to ask men to marry them.(V)

3. The husband will also get paid leave when his wife gives birth.

4. Half of primary school teaching staff will be male.

5. There will be more female politicians.(V)

6. Careers such as the police, the army, security guards and private detectives will no longer be male-dominated.

b. Work in groups. Share the predictions you agree with in 3a in the group. Discuss if you agree with groupmates' choices. Give reasons and examples to support your opinion. (Làm việc theo nhóm. Chia sẻ dự đoán mà bạn đồng ý ở 3a trong nhóm. Thảo luận nếu bạn đồng ý với lựa chọn của thành viên trong nhóm. Đưa ra lý do ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn.)

A: I agree that half of the primary teachers will be male.

B: No way! There will be more men than but I don't think the ratio will be 50/50.

C: Maybe. But it would be best if half were male. Perhaps it should be made a law.

D: I agree with A. Children need both male and female role models to develop into productive members of society.

4. With more women having well- jobs, what changes will we see in service sector? Make a list, and present it to the class. (Với ngày càng nhiều phụ nữ có việc làm tốt, những thay đổi nào về dịch vụ chúng ta sẽ nhìn thấy? Liệt kê danh sách và trình bày trước lớp.)

- Supermarkets will sell more convenient foods.

- There will be more beauty salons.

- Tutoring centres will grow.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-11-changing-roles-in-society.jsp