Unit 2 lớp 9: Looking backUnit 2: City life

Unit 2 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the city. (Hoàn thành mạng từ với các danh từ và tính từ liên quan tới thành phố.)

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, variety, factor, conflict.

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, stuck, affordable, packed.

2. Put one word from the box in each gap. (Điền 1 từ trong bảng vào chỗ trống.)

1. fascinating2. noisy3. full4. crowded
5. urban6. fabulous7. bored

3. Complete each sentence with the word given, using comparison. Include any other necessary words. (Hoàn thành câu với những từ đã cho, sử dụng cấu trúc so sánh.)

1. as interesting as.

2. the fastest.

3. the shortest.

4. less entertaining.

5. more carefully.

4. Complete each space with a phrasal verb from the list. Change the form of the verb if necessary. (Hoàn thành chỗ trống với những cụm động từ trong danh sách.)

1. turned down2. going on3. get over4. cheered up5. turn back6. found out

5. Rewrite each sentence so that it has a similar meaning and contains the word in capitals. (Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi và có sử dụng các từ in hoa)

1. Turn off the lights when you leave the classroom.

2. Mai grew up in a small town in the south.

3. Kathy looked up the restaurant on her mobile phone.

4. My grandmother has got over her operation.

5. We are looking forward to seeing you again.

6. Work in two teams. The first team gives the name of a city or town in Viet Nam. The other team says any man-made or natural attractions that it is famous for. Then switch. The team with the most items wins. (Làm việc theo 2 nhóm. Nhóm đầu tiên đưa ra tên của 1 thành phố hay thị trấn. Nhóm còn lại nói bất cứ một điểm du lịch tự nhiên hoặc nhân tạo nổi tiếng và ngược lại. Nhóm có nhiều hơn là nhóm thắng.)

Đội 1: Thành phố Hải Dương.

Đội 2: Nó nổi tiếng về bánh đậu xanh.

Đội 2: Thành phố Đà Năng.

Đội 1: Nó có Ngũ Hành Sơn (núi đá cẩm thạch).

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-city-life.jsp