Unit 2 lớp 9: ProjectĐể học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm

Unit 2: City life

Unit 2 lớp 9: Project (phần 1 → 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals. (Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa.)

A. QUIET PLEASE

Exam in progress

Group 9B + 9D to Gym

Classes as normal tomorrow

B. ENGLISH CONVERSATION LESSONS

Offered by native teachers

Language exchange also a possibility

Town Hall every evening

Ring Dylan on 42564039

Where are you most likely to find these notices?

2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate (Xóa bỏ những từ không cần thiết trong các thông báo này và thực hiện các thay đổi ở chỗ thích hợp.)

VENDING MACHINE

No soup

Tea and coffee, 10p and 50p coins only

No more canned drinks

Machine to be repair soon

3. In 20-30 words, write a notice for one of the following situations (Với 20 đến 30 từ, viết một thông báo cho một trong những tình huống bên dưới.)

SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE

Monday Nov 10th in town hall

All teenage girls are welcome

For futher detail, ring Trang - 098456789

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 2 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 (ngắn gọn, đầy đủ), giải bài tập Toán 9, Giải bài tập Vật Lý 9, giải bài tập Hóa học 9giải bài tập Sinh học 9 hay nhất tại VietJack.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Thanh Niên) và Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm (Nhà xuất bản Hải Phòng).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-2-city-life.jsp