Unit 3 lớp 9: A closer look 1Unit 3: Teen stress and pressure

Unit 3 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need. (Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong bảng. Một từ sẽ không cần sử dụng.)

1. shape and height2. reasoning skills.3. embarrassed.
4. independence.5. self-aware.6. informed.

Hướng dẫn dịch

Giai đoạn vị thành niên là giai đoạn giữa thời thơ ấu và trưởng thành. Cơ thể của bạn sẽ thay đổi về hình dáng và chiều cao. Não bộ của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ cải thiện kĩ năng tự kiểm soát và tự nhận thức. Những thay đổi về thể chất khác nhau ở mỗi người, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ hay thất vọng!

Bạn cũng sẽ trải nghiệm những thay đổi về mặt cảm xúc. Bạn sẽ cảm thấy muốn độc lập và có trách nhiệm hơn. Bạn có thể trở nên vui vẻ hơn và quan tâm đến ý kiến của mọi người, đặc biệt là những người bạn của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng bạn sẽ cần sự ủng hộ và hướng dẫn của người lớn để có những quyết định có cân nhắc và vượt qua căng thẳng.

2. Match the source of stress and pressure to the expression. (Nối tên của các loại áp lực với những biểu hiện của nó.)

A.5B.2C.6D.3E.1F.4

3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More than one solution can be suitable for one situation.) (Điều nào sau đây nên làm với các tình trạng trên. Thảo luận với bạn của mình. ( Mỗi tình trạng có thể có nhiều hơn 1 cách giải quyết. ))

A. 1;3;4B. 4C. 1D. 4E. 2;1F. 4

4. Have you ever been in any of these situations? If so, what did you do to deal with them? (Bạn đã bao giờ ở trong trường hợp đó chưa? Nếu có, bạn đã làm gì để giải quyết?)

5. Listen to the recording and practise saying the sentences. Pay attention to the way the verb be is pronounced. (Nghe đoạn băng và thực hành nói các câu. Tập trung vào cách các động từ được phát âm.)

1. - Where are you? You aren't at the bus stop.

- I am at the bus stop, but I can't see you.

2. - Are you busy right now?

- Yes, I am. Sorry, could you wait for a minute?

3. - Is Roniain?

- No, she's out ice-skating.

- But it's so cold!

- It is. But she's got all her warm clothes on.

4. - Wasn't Bill disappointed about the exam result?

- He was. But he was hiding it well.

6. Look at the following sentences and underline the verb forms of "be" which should be stressed. Then listen to the recording to check and practise. (Nhìn vào những câu sau và gạch chân những dạng của động từ "be" được phát âm. Nghe và kiểm tra lại.)

1. You aren’t worried about the exam? Good for you!

I am worried! But I try not to show it

2. Do you think Jack is good at Japanese?

He is. But he’s a bit shy to speak it

3. Isn’t badminton her favourite sport?

Yes, it is

4. Who’s he?

5. Sorry — we’re late!

Actually, you aren’t. We haven’t started yet.

6. Is she happy at the new school?

Yes, she is. She likes it a lot

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp