Unit 5 lớp 9: Skills 2Unit 5: Wonders of Viet Nam

Unit 5 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1. Listen to what a tourist says about Ha Long Bay and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe một khách du lịch nói về Vịnh Hạ Long và xem những câ sau câu nào đúng( T). câu nào sai (F).)

1.T2.F3.T4.T

Audio script

It is said that Ha Long Bay is a magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO's recognition of this beautiful spot. It is situated in the northeast region of Viet Nam. With its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the perfect destination for any tourist.

Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see. Viewed from any angle, Ha Long Bay looks like a work of art. It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay). At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung.

Forthose interested in history, a visit to Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River is a must.

It is now known that Ha Long was one of the places where humans first existed.

Don't miss out on a visit to Ha Long Bay. With its long history and astounding natural beauty, it is truly unforgettable.

2. Listen again and complete the data chart. (Nghe lại và hoàn thành biểu đồ dữ liếu sau.)

1. northeast2. UNESCO3. picturesque4. zones5. caverns6. astounding

Hướng dẫn dịch

Tên: Vịnh Hạ Long

Tọa lạc tại: vùng Đông Bắc của Việt Nam Các lý do chọn địa điểm:

- một nơi kỳ diệu

- được công nhận bởi UNESCO

- Lịch sử phong phú và cảnh trí ấn tượng Các đặc điểm chính của địa điểm:

- giống như một tác phẩm nghệ thuật

- 1969 đảo với 2 khu vực chính: Đông Bắc (thuộc vịnh Bái Tử Long) và Tây Bắc (thuộc vịnh Hạ Long)

- các hang động tuyệt đẹp ở vịnh Hạ Long: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Sửng Sốt và Tam Cung.

- Một nơi mà con người tồn tại đầu tiên

Nhận xét và cảm giác về địa điểm: Nó thật sự rất đáng nhớ nhờ vào lịch sử lâu đời và vẻ đẹp tự nhiên đáng kinh ngạc.

3. Have you or a family member visited a wonder of Viet Nam? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a wonder of Viet Nam you have read about. (Bạn hoặc 1 thành viên trong gia đình đã từng đi thăm kì quan nào của Việt Nam chưa? Hãy viết những chú thích vào bảng dưới đây. Hoặc bạn có thể viết về một kì quan mà bạn từng đọc.)

Name: Hoi An old town

Location: Quang Nam

Reasons for choosing the place:

- A historic place

- classified as a National Cultural Heritage Site

Main features of the place:

- on the north bank near the mouth of the Thu Bon River

- the town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures

- the town comprises a well - preserved complex of 1,107 timber frame buildings

- the surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present a traditional townscape of the 17th and 18th centuries

Comments and feelings about the place:

It is truly unforgettable thanks to its long history and the locals’ hospitality

4a. Use your notes in 3 to write a short article describing a wonder of Viet Nam. (Sử dụng các chú thích ở bài 3 để viết một bài báo ngắn miêu tả về 1 kì quan của Việt Nam.)

b. Swap articles with a partner and review each other's drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final article to the class. (Đổi các bài báo với bạn cặp của mình và nhận xét về các bài của nhau. Sửa chữa nếu cần thiết. Thuyết trình bài báo tốt nhất cho cả lớp nghe.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 5 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy Like và chia sẻ nhé!


unit-5-wonders-of-viet-nam.jsp