Unit 9 lớp 9: A closer look 2Unit 9: English in the world

Unit 9 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm)

1a. Read this sentence from the conversation in GETTING STARTED. Do you remember when we use conditional sentences type 2? (Đọc câu sau đây từ đoạn đối thoại ở phần GETTING STARTED. Bạn có nhớ khi nào chúng ta dùng câu điều kiện loại 2 không?)

CHÚ Ý!

Trong một ngữ cảnh chính thức, chúng ta thường sử dụng were thay vì was:

If I were you, I would think more carefully about the job.

If I was you, I would think more carefully about the job.

b. Write Yes or No to answer the questions about each sentence. ()

1. No2. Yes3. No4. No5. No

2. Rewrite the sentences using the conditional sentences type 2. (Viết lại câu sử dụng câu điều kiện loại 2.)

1. If my English were/was good, I would feel confident at interviews.

2. If Minh had time, she would read many English books.

3. If I were you, I would spend more time improving my pronunciation.

4. Mai didn't have some friends who were/are native speakers of English, she wouldn't be so good at the language.

5. If you could speak English, we would offer you the job.

3a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to underlined part. (Đọc lại phần của đoạn đối thoại ở phần GETTING STARTED. Chú ý đến phần được gạch chân)

Teacher: Question 1: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?

b. When do we use relative clauses? Can you think of any rules? (Khi nào sử dụng mệnh đề quan hệ? Bạn có thể nghĩ ra bất cứ quy luật nào không?)

We use relative clauses to give extra information about something/someone or to identify which particular thing/person we are talking about.

4. Circle the correct word. Sometimes more than one answer is possible. (Khoanh tròn từ đúng. Thình thoảng có nhiều hơn 1 đáp án đúng.)

1. who/that2. where3. whose
4. when/that 5. whom/who6. why

Hướng dẫn dịch

1. Đó là chàng trai người mà nói được hai thứ tiếng Anh và Việt.

2. Đây là căn phòng nơi mà chúng tôi học tiếng Anh tối nay.

3. Cô gái mà bố của cô ấy là giáo viên tiếng Anh thì rất giỏi tiếng Anh.

4. Bạn có nhớ cái năm bạn bắt đầu học tiếng Anh không?.

5. Giáo viên người mà bạn gặp hôm qua thông thạo cả tiếng Anh và Pháp.

6. Đó là lý do tại sao tiếng Anh của cô ấy vụng về như vậy.

5. Write true sentences about yourself. Then share them with your partner. How many things do you have in common? (Viết những câu đúng về chính bản thân bạn. Sau đó chia sẻ với bạn của bạn. Bạn bạn có bao nhiêu điểm chung?)

I would like to:

have a friend who ...

go to a country where...

buy a book which ...

meet a person whose...

do something that...

6. Rewrite these sentences as one sentence using a relative clause (Viết lại các câu này thành một câu sử dụng mệnh đề quan hệ.)

2. Parts of the palace where/in which the queen lives are open to the public.

3. English has borrowed many words which/that come from other languages.

4. I moved to a new school where/in which English is taught by native teachers.

5. There are several reasons why I don't like English.

6. The new girl in our class, whose name is Mi, is reasonably good at English.

Hướng dẫn dịch

2. Những phần nơi mà hoàng hậu sống được mở cửa với quần chúng.

3. Tiếng Anh đã mượn nhiều từ đến từ các ngôn ngữ khác nhau.

4. Tôi đã chuyển đến trường mới nơi mà tiếng Anh được dạy bởi các giáo viên bản địa.

5. Có một vài lý do mà tôi không thích tiếng Anh.

6. Cô gái mới ở lớp chúng ta, người có tên là Mi, thì giỏi tiếng Anh.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-english-in-the-world.jsp