Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 3Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 3

I. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (6 điểm)

1.We reached the nearest village after walk for five hours.

A. reached    B. nearest    C. walk    D. for five hours

2.The students' results are not good and we wish they were better next semester.

A. are    B. wish    C. were    D. next semester

3.The final exam will be held in May 5th, 2007.

A. final exam    B. will    C. held    D. in

4.Everyone felt hungry and tired but they sat down and took a rest.

A. felt    B. but    C. sat    D. took

5.Many people went to that place having a rest after a hard-working week.

A. went    B. having    C. after    D. hard-working week

6.Because the heavy rain, many people arrived at the meeting late.

A. Because    B. heavy rain    C. at    D. late

7.I was watching an international football match in TV when he came.

A. was watching    B. in TV    C. when    D. he came

8.My family has lived in this town during ten years.

A. has    B. in    C. during    D. years

II. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (4 điểm)

1.I wish I how to mend this shirt. (know)

2.Nha Trang is for it's beach. (fame - beauty)

3.Air is a big problem in many cities in the world. (pollute)

4.He doesn't mind by other people. (critic)

Đáp án

I.

1. C2. C3. D4. B
5. B6. A7. B8. A

II.

1. knew2. famous-beautiful3. pollution4. critically

Các bài soạn Tiếng Anh 9 khác:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Bài viết liên quan