Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 1Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 1

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm)

1.It's very kind _______ you to help us. Thanks a lot.

A. for    B. to    C. with    D. of

2.The hospital building is divided _______ four sections.

A. in    B. into    C. to    D. about

3.Did he ______ live in the country when he was young?

A. use to    B. used to    C. be used to    D. get used to

4.Tam wishes his father _______ here now to help him.

A. is    B. were    C. will be    D. would be

5.What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.

A. would    B. should    C. could    D. can

II. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)

1.She wishes he will stop making noise when she is working.

A. wishes    B. will    C. making    D.when

2.Tom uses to wear glasses, but he doesn`t now.

A. uses    B. glasses    C. doesn't    D.now

3.This book consists about three parts: introduction, development and conclusion.

A. This    B. about    C. parts    D. and

4.Mai and me would like to join the English speaking club.

A. me    B. would    C. to    D. spend

5.During the game, the rain starting so we had to stop suddenly.

A. During    B. starting    C. had    D. suddenly

III. Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào các từ có sẵn. (4 điểm)

1.I/ wish/ I/ will become/ a singer.

2.I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.

3.She/ wish / she/ have/ a sister.

4.I/ wish/ I/ to be/ England.

5.The child/ wish/ today/ his birthday.

Đáp án

I.

1. D2. B3. A4. B5. C

II.

1. B2. A3. B4. A5. B

III.

1. I wish I would become a singer

2. I used to walk to school when I was a child.

3. She wishes she had a sister.

4. I wish I were to be England.

5. The child wishes today was his birthday.

Các bài soạn Tiếng Anh 9 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 ngắn nhất, hay nhất, Giải bài tập Toán 9 Giải bài tập Hóa học 9 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^
Bài viết liên quan

Để học tốt các môn học lớp 9: