Unit 3 lớp 9: Language focusGiải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt Tiếng Anh 9 | Soạn Tiếng Anh 9

Unit 3: A trip to the countryside

Language focus (Trang 28-29-30-31 SGK Tiếng Anh 9)

1. What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điều gì? Viết câu.)

Gợi ý:

a. Ba wishes he could have a new bicycle.

b. Hoa wishes she could visit her parents.

c. I wish I could pass the exam.

d. We wish it couldn't rain.

e. He wishes he could fly.

f. They wish they could stay in Hue.

2. Work with a partner. (Thực hành với một bạn cùng học.)

Look at Mr Thanh's itinerary for his business trip to Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box. (Nhìn vào lộ trình của Ông Thanh trong chuyến công tác đến Singapore. Hoàn chỉnh các câu. Dùng giới từ trong khung.)

Gợi ý:

a. Mr. Thanh leaves Ha Noi at 2 pm.

b. He arrives in Singapore on Monday evening.

c. On Tuesday morning, there is a meeting between 11 am and 1 pm.

d. On Wednesday, Mr Thanh has appointments till 10 pm.

e. He returns to the hotel after 10 pm.

f. He will be in Singapore from Monday up to Thursday.

3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR (Hoàn thành các câu với ON, IN, AT, FOR).

a. Goodbye. See you on Monday.

b. The bus collected us at o'clock early in the morning.

c. We usually go to our home village at least once in the summer.

d. We walked for half an hour to reach the waterfall.

e. They planned to have the trip in June.

f. She loves to watch the stars at night.

4. Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book. (Ghép các nửa câu. Sau đó viết câu đầy đủ vào vở bài tập của em.)

1-e: Hoa studied hard, so she passed the exam.

2-a: Lan is going to be in a play, so she has to learn the story.

3-d: Nga is sick today, so she won't go to school.

4-b: Na woke up late, so she didn't have time for breakfast.

5-c: Mrs Robinson has to cook dinner, so she is going to market now.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 3 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 3 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 ngắn nhất, hay nhất, Giải bài tập Toán 9 Giải bài tập Hóa học 9 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-3-a-trip-to-the-countryside.jsp


Bài viết liên quan

Để học tốt các môn học lớp 9: