Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 9)Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Phần 2 - Đề 9)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0,5 điểm). Thời Bắc thuộc, hệ tư tưởng và tôn giáo nào được du nhập vào nước ta?

A. Nho giáo

B. Nho giáo, Phật giáo , Đạo giáo

C. Nho giáo, Phật giáo

D. Nho giáo, Ấn Độ giáo

Câu 2: (0,5 điểm). Phật giáo phát triển mạnh mẽ nhất ở nước ta vào thời kỳ nào?

A. Thời nhà đinh, Tiền Lê

B. Thời Nhà Lý –Trần

C. Thời Nhà Hồ

D. Tất cả các thời kỳ trên

Câu 3: (0,5 điểm). Từ thời Bắc thuộc, hai tôn giáo lớn đã được truyền bá vào nước ta, từng bước hòa nhập vào cuộc sống của nhân dân. Đó là hai tôn giáo nào?

A. Nho giáo và phật giáo

B. Phật giáo và Đạo giáo

C. Phật giáo và Thiên chúa giáo

D. Phật giáo và Ấn Độ giáo

Câu 4: (0,5 điểm). Ở Việt Nam, Phật giáo và Đạo giáo suy yếu dần vào thời gian nào?

A. Từ thế kỷ XIV

B. Từ thế kỷ XV

C. Từ thế kỷ XVI

D. Từ thế kỷ XVII

Câu 5: (0,5 điểm). Vị vua nào cho lập “Văn Miếu” ở kinh đô Thăng Long, “đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng thái tử đến học” vào năm 1070?

A. Vua Lý Thái Tổ

B. Vua Lý Thái Tông

C. Vua Lý Nhân Tông

D. Vua Lý Thánh Tông

Câu 6: (0,5 điểm). Dưới thời nhà Trần, ai là thầy giáo, nhà nho được triều đình trọng dụng nhất?

A. Trương Hán Siêu

B. Chu Văn An

C. Nguyễn Trãi

D. Phạm Sư mạnh

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (4 điểm). Vì sao Phật giáo phát triển mạnh ở thời Đinh -Tiền Lê, Lý-Trần?Nêu những biểu hiện của sự phát triển đó?

Câu 8 (3 điểm). Trình bày sự phát triển giáo dục qua các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 56
Đáp án B B B A D B

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Nguyên nhân:

        - Thời Văn Lang- Âu Lạc, nhân dân ta đã xây dựng nền văn hóa có bản sắc riêng. Tuy nhiên, chính sách đô hộ của các triều đại phương bắc không phải không ảnh hưởng đến nhân dân ta.

        - Trong bối cảnh đó, trên con đường phong kiến hóa, giai cấp thống trị đã tiếp nhận Nho giáo, xem là hệ tư tưởng chính của mình. Tuy nhiên, để vượt ra khỏi sự ràng buộc của các ảnh hưởng từ phương Bắc, Phật giáo được đề cao, giai cấp thống trị và nhân dân tôn trọng.

* Những biểu hiện:

        - Phật giáo được truyền bá sâu rộng, ngày càng thấm sâu vào cuộc sống tinh thần của nhân dân, Nhiều nhà sư thức thời như Ngô Chân Lưu, Đỗ Thuận, Vạn Hạnh đã tham gia tích cực vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Một số vị vua thời Lý – Trần đã tìm đến Phật giáo.

        - Vua Trần Nhân Tông khi lên làm Thái thượng hoàng đã xuất gia và lập ra Trúc Lâm Đại Việt. Chùa chiền mọc lên ở khắp nơi. Bia chùa Linh xứng (Bắc ninh) có đoạn viết: “Hễ những núi cao cảnh đẹp đều mở mang để dựng chùa chiền”. Sử cũ cũng thừa nhận “Nhân dân quá nửa là sư, trong nước chỗ nào cũng có chùa”.

Câu 8 :

* Sự phát triển giáo dục:

        - Nhu cầu xây dựng nhà nước và nâng cao dân trí đã thúc đẩy các nhà nước đương thời quan tâm nhiều đến giáo dục. Chữ Hán trở thành chữ viết chính thức. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu ở kinh đô Thăng Long, “đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng thái tử đến học. Năm 1075, nhà Lý tổ chức “thi minh kinh bác học và thi Nho học tam trường”.

        - Thời Trần, các khoa thi được tổ chức đều đặn hơn, Năm 1247, nhà Trần đặt lệ lấy “Tam khôi” (ba người đỗ đầu), quy định rõ nội dung học tập, mở rộng Quốc Tử Giám cho con em quý tộc và quan chức đến học. Năm 1396, các kỳ thi được hoàn chỉnh. Sự phát triển của giáo dục đã tạo nên nhiều tri thức tài giỏi cho đất nước như Nguyễn HIền, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Trãi...Vị trí của Nho giáo, do đó cũng được nâng dần lên theo thế độc tôn.

Các Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử 10 | Đề kiểm tra Sử 10 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sgk Lịch Sử 10 bám sát cấu trúc Câu hỏi tự luận và Câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn đạt được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra môn Lịch Sử 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-su-10-chuong-2-phan-2.jsp