Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

    Đề kiểm tra Tin học 11 - Học kì 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho xâu kí tự sau: s:= ‘Nguyen Trai’. Lệnh nào sau đây cho kết quả ‘Nguyen’

Quảng cáo

 A. copy(s, 1, 6);

 B. delete(s, 7, 5);

 C. Cả A, B đều đúng

 D. Cả A, B đều sai

Câu 2: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘123’; s2 := ‘abc’;

insert (s2 , s1 , 1);

write(s1);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘123abc’

 B. ‘abc’

 C. ‘123’

 D. ‘abc123’

Câu 3: Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

 A. 1

 B. 3

 C. 0

 D. 4

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Cho đoạn chương trình sau:

s := ’ABCDEF’;

delete(s, 3, 2);

insert(‘XYZ’, s, 4);

write(s);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘ABXYZEF’

 B. ‘ABEXYZF’

 C. ‘AXYZ’

 D. ‘AXYZBEF’

Câu 5: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘1001010’;

write(pos(‘011’, s));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. 0

 B. ‘0’

 C. 3

 D. ‘3’

Quảng cáo

Câu 6: Cho đoạn chương trình sau:

s := ‘Mua xuan’;

write(upcase(s[length(s)-1]));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘X’

 B. ‘U’

 C. ‘A’

 D. ‘N’

Câu 7: Cho đoạn chương trình sau:

s1 := ‘abc’; s2 := ‘1234’;

if length(s1) > length(s2) then writeln(s1) else writeln(s2);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘1234’

 B. ‘abc’

 C. ‘1234abc’

 D. ‘abc1234’

Câu 8: Cho đoạn chương trình sau:

s:= ‘edcba’;

For i:= length(s) downto 1 do write(s[i]);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘abcd’

 B. ‘dcba’

 C. ‘abcde’

 D. ‘edcba’

Câu 9: Câu lệnh Var <tên biến tệp> : Text; có ý nghĩa là:

 A. Thủ tục gắn tên tệp cho tên biến tệp

 B. Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu

 C. Thủ tục đóng tệp

 D. Khai báo biến tệp

Câu 10: Để gắn tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh:

 A. <biến tệp> := <tên tệp>;

 B. <tên tệp> := <biến tệp>;

 C. assign(<biến tệp> , <tên tệp>);

 D. assign(<tên tệp> , <biến tệp>);

Câu 11: Câu lệnh để gắn tên tệp ‘bai1.txt’, cho biến tệp f là:

 A. assign(bai1.txt, f);

 B. assign( f, ‘bai1.txt’);

 C. assign( f, bai1.txt);

 D. assign(‘bai1.txt’, f);

Câu 12: Câu lệnh Reset(<biến tệp>) ; có ý nghĩa gì?

 A. Thủ tục gắn tên tệp cho tên biến tệp

 B. Khai báo biến tệp

 C. Thủ tục mở tên để đọc dữ liệu

 D. Thủ tục đóng tệp

Câu 13: Câu lệnh dùng để ghi kết quả vào tệp văn bản có dạng:

 A. Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

 B. Read(<tên biến tệp>,<danh sách kết quả>);

 C. Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

 D. Write(<tên biến tệp>,<danh sách kết quả>);

Câu 14: Nếu hàm eof( ) cho giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí:

 A. Cuối tệp

 B. Đầu dòng

 C. Đầu tệp

 D. Cuối dòng

Câu 15: Câu lệnh dùng để đóng tệp f2 là:

 A. Close(f2):

 B. Stop(f2):

 C. Close(f2);

 D. Stop((f2);

Câu 16: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp :

 A. Mở tệp => Gắn tên tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp

 B. Gắn tên tệp => Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp

 C. Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Gắn tên tệp => Đóng tệp

 D. Gắn tên tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp

Câu 17: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của việc sử dụng chương trình con:

 A. Để chương trình gọn hơn

 B. Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh nào đó

 C. Hỗ trợ việc viết chương trình có cấu trúc như cấu trúc lặp, rẽ nhánh

 D. Không có lợi ích

Câu 18: Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng:

 A. Procedure

 B. Program

 C. Function

 D. Var

Câu 19: Chương trình con gồm có: (chọn câu trả lời đúng nhất)

 A. Hằng và biến

 B. Hàm và hằng

 C. Hàm và thủ tục

 D. Thủ tục và biến

Câu 20: Chương trình con thực hiện các thao tác nhất định nhưng không trả về giá trị nào qua tên của nó là:

 A. Hàm

 B. Thủ tục

 C. Cả A và B đều đúng

 D. Đáp án khác

Phần II. Tự luận

Bài 1 . (2 điểm) Viết các câu lệnh để ghi dữ liệu vào tệp KQ.TXT 2 biến C, V (sử dụng biến tệp f).

Bài 2. (3 điểm) Viết chương trình:

Nhập vào một xâu kí tự.

Đếm và in ra màn hình số kí tự là số có trong xâu.

Var a: string;

 I,dem: integer;

Begin

 Readln(a);

 Dem:=0;

 For i:=1 to length(a) do

 If (‘0’<=a[i]) and (a[i]<=’9’) then dem:=dem+1;

 Writeln(dem);

 Readln

End.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Phần II. Tự luận

Bài 1 .

Assign(f,’KQ.TXT’);

Rewrite(f);

Write(f,C,V);

Close(f);

Bài 2.

Var a: string;

  i, Dem: integer;

Begin

 writeln(‘nhap xau:’);

 Readln(a);

 Dem:=0;

 For i:=1 to length(a) do

 If (‘0’<=a[i]) and (a[i]<=’9’) then Dem:= Dem+1;

 Writeln(Dem);

 Readln

End.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tin học lớp 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa