Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 1)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây là sai?

Quảng cáo

A. AB.AC = BC.AH       B. BC. BH = AB2

C. AC2 = HC.BC       D. AH2 = AB.AC

Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A thì tan B bằng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 3: Cho tam giác BDC vuông tại D, ∠B = 60o, BD = 3 cm. Độ dài cạnh DC bằng:

A.3 cm       B.3√3 cm       C.√3 cm       D.12 cm

Cho hình vẽ (sử dụng cho câu 4 và 5), biết tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm; BC = 15 cm

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Câu 4: Độ dài đoạn AC là:

A. 6 cm       B. 12 cm       C. 9 cm       D. 15 cm

Câu 5: Độ dài đoạn HC là:

A. 3 cm       B. 5 cm       C. 12 cm       D. 9,6 cm

Câu 6: Giá trị của biểu thức B = cos 62o-sin28o là:

A. 0       B. 2 cos62o       C. 2 sin28o       D. 0,5

Câu 7: Cho α là góc nhọn, hệ thức nào sau đây là đúng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Câu 8: Góc nhọn α có cosα = 0,3865 thì số đo của góc α là:

A.65o       B.67o       C.69o       D.71o

Câu 9: Trong một tam giác vuông, biết cos⁡α = 2/3. Tính tan α

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 10: Đẳng thức nào sau đây là đúng:

A.sin 50o = cos 30o       B.tan 40o = cotg 60o

C.cotg 50o = tan 45o       D.sin 58o = cos 32o

Hướng dẫn giải

1.D 2.C 3.B 4.B 5.D
6.A 7.C 8.B 9.A 10.D

Câu 1: Chọn đáp án D

Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A nên ∠B + ∠C = 90o

⇒ tan⁡B = cotgC

Chọn đáp án C

Quảng cáo

Câu 3: Tam giác ABC vuông cân tại A

⇒ AB2 + AC2 = BC2 ⇒ 2AB2 = BC2

⇒ 2AB2 = 36 ⇒ AB2 = 18 ⇒ AB = 3√2

Chọn đáp án A

Câu 4: DC = BD. tan ⁡ B = 3√3 cm

Câu 5: Theo hệ thức lượng trong tam giác:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 6: Do 62o + 28o = 90o nên cos62o = sin28o

⇒ B = cos 62o - sin 28o

Chọn đáp án A

Câu 7: Ta có: sin2α + cos2α = tan⁡α.cotgα = 1

Chọn đáp án C

Câu 8: Chọn đáp án B

Câu 9: Ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án A

Câu 10: Chọn đáp án D

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-1.jsp