Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 2)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học (có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Cho biết tan⁡ α = 1, vậy cot⁡α là:

Quảng cáo

A. 1       B. 0,5       C. 0,75       D. 0,667

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Hãy chọn câu đúng nhất

A. BA2 = BC.CH

B. BA2 = BC.BH

C. BA2 = BC2 + AC2

D. Cả 3 ý A,B,C đều sai

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây không đúng:

A. sin ⁡B = cos ⁡C

Quảng cáo

B. sin2B + cos2B = 1

C. cos⁡ B = sin⁡( 90o - B)

D. sin⁡ C = cos⁡ ( 90o - B)

Câu 4: Cho α + β= 90o, ta có:

A.sinα = sinβ            B.tanα.cotβ = 1

C.sin2α + cos2β = 1       D.tanα = cosβ/cosα

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Độ dài BH = 4cm; CH = 16 cm. Tính độ dài đoạn AB

A.4cm       B.5 cm       C.4√5 cm       D.12 cm

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Câu 6: Tính độ dài đoạn AH trên hình 1

A.8 cm       B. 12 cm       C. 4 cm       D. 6 cm

Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 5 cm, ∠C = 30o. Trường hợp nào sau đây là đúng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 8: Giá trị của biểu thức sin 36o - cos 54o là:

A.0       B.1       C.2 sin 36o       D.2 cos 54o

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 25, AC = 15. Số đo của góc C bằng:

A. 53o       B. 52o       C. 51o       D. 50o

Câu 10: Trong các câu sau đây, câu nào sai:

A.sin 20o < sin 35o       B.sin 35o > cos 40o

C.cos 40o > sin 20o       D.cos 20o > sin⁡ 35o

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

1.A 2.B 3.D 4.D 5.C
6.A 7.B 8.A 9.A 10.B

Câu 1: Ta có: tanα.cotgα = 1 ⇒ cotgα = 1

Chọn đáp án A

Câu 2: Chọn đáp án B

Câu 3: sin C = cos⁡ ( 90o - B) = cos C (sai)

Chọn đáp án D

Câu 4: α + β = 90o ⇒ cosβ = sinα

Chọn đáp án D

Câu 5: Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

AB2 = BH.BC = 4.(4 + 16) = 80 ⇒ AB = 4√5 cm

Chọn đáp án C

Câu 6: Ta có: AH2 = BH.CH = 4.16 = 64 ⇒ AH = 8 cm

Chọn đáp án A

Câu 7: AB = BC.sin C = 5.sin 30o = 2,5 cm

Chọn đáp án B

Câu 8: Chọn đáp án A

Câu 9:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án A

Câu 10: Chọn đáp án B

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-hinh-hoc-chuong-1.jsp