Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 6)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến

Quảng cáo

A. y = 1 - x            B.y= 2/3 - 2x

C.y = 2x + 1            D.y=6 - 2(x + 1)

Câu 2: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 3 là:

A. (2; 0)       B. (1; - 1)       C. (2; 4)      D. (- 4; - 3)

Câu 3: Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng y = 2x -3 và y = - x + 3 là:

A. (0; -3)       B. (1; -4)       C. (2; 1)       D. (3; 0)

Câu 4: Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng y = -2x +2

A.y = 2x - 2                 B.y = -2x + 1

C.y = 3 - √2 (√2x + 1)            D.y = 1 - 2x

Quảng cáo

Câu 5: Đường thẳng y = - 2x + 1 tạo với trục Ox một góc α:

A.α < 90o       B.α ≤ 90o       C.α > 90o       D.α ≥ 90o

Câu 6: Cho hàm số bậc nhất y =(m - 1)x - m + 1. Kết luận nào sau đây là đúng:

A. Với m > 1, hàm số trên nghịch biến

B. Với m > 1, hàm số trên đồng biến

C. Với m = 0, đồ thị hàm số trên đi qua gốc tọa độ

D. Với m = 2, đồ thị hàm số trên đi qua điểm có tọa độ (-1; 1)

Câu 7: Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A (4; 5) và B (1; -1) là:

A.y = 2x - 3            B.y = x + 4

C.y = 3x - 4            D.y = x - 4

Quảng cáo

Câu 8: Khi x = 4, hàm số y = ax + 1 có giá trị bằng – 3. Vậy a bằng:

A. 1       B. -1       C. 2       D. -2

Câu 9: Hệ số góc của đường thẳng đi qua 2 điểm P(1; √3 + √2) và Q(√3; 3 + √2) là:

A.-√3       B.(√3 - 1)       C.(1 - √3)       D.√3

Câu 10: Đường thẳng y = ax + 3 và y = -(3 - 2x) song song khi

A. a = 2       B. a = 3       C. a = 1       D. a = -2

Hướng dẫn giải

1.C 2.B 3.C 4.A 5.C
6.B 7.A 8.B 9.D 10.A

Câu 3: Gọi (a; b) là tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng trên

Gọi (a; b) là tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng trên

Khi đó:

Quảng cáo

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ 2a - 3 = -a + 3 ⇔3a = 6 ⇔a = 2

⇒ b = -a + 3 = -2 + 3 = 1

Vậy tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng là (2; 1)

Chọn đáp án C

Câu 7: Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là y = ax + b

Đường thẳng đi qua 2 điểm A (4; 5) và B (1; -1) nên ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇒ b = -1 - a = -3

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là y = 2x – 3

Câu 9: Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là y = ax + b

Đường thẳng đi qua 2 điểm P(1; √3 + √2) và Q(√3; 3 + √2) nên ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇒ 3 - √3 = √3a - a ⇔ √3(√3 - 1) = a(√3 - 1) ⇔ a = √3

Vậy hệ số góc của đường thẳng cần tìm là √3

Chọn đáp án D

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-2.jsp