Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại số (có đáp án - Đề 5)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình 4x + 0y = 7 biểu diễn bởi đường thẳng

Quảng cáo

A. y = 7 – 4x       B. y = 7x – 4       C. y = 1/2       D.x = 7/4

Câu 2: Cặp số (-2; 5) là nghiệm của phương trình nào sau đây:

A. 2x – 5y = 0       B. 5x + 2y = 0

B. x – 5y = 0       D. x + 2y = 0

Câu 3: Tập nghiệm tổng quát của phương trình √7 x+0y=4√7 là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Câu 4: Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 5: Hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9có nghiệm là:

A. (-2; 0)       B. (-2; 3)       C. (0; -2)       D. (0; 3)

Câu 6: Hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9có nghiệm là:

A .S = {2;7 }       B .S = ∅       C .S= R       D .S= {2 }

Câu 7: Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c:

A. Luôn vô nghiệm

B. Có vô số nghiệm

Quảng cáo

C. Có một nghiệm duy nhất

D. Số nghiệm tùy thuộc vào a, b

Câu 8: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 5x – 3y = 8

A. (1; -1)       B. ( 3; 5)       C. (0; 8)       D. (2; 3)

Câu 9: Cho phương trình x – y = 2 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất một ẩn có vô số nghiệm?

A. 2x – 2y = 2       B. -2x + 2y + 4 =0

C. 2y = -2x – 4       D. y = 2x – 2

Câu 10: Hai hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là tương đương khi k bằng?

A. k = -3       B. k = 1       C. k = 3       D. k = -1

Hướng dẫn giải

1. D 2. B 3. A 4.C 5.C
6. B 7. B 8. A 9. B 10. C
Quảng cáo

Câu 1: Chọn đáp án D

4x + 0y =7 ⇒ 4x = 7 ⇒ x = 7/4

Câu 2: Chọn đáp án B

Thay trực tiếp x = -2; y = 5 vào đáp án, đáp án B thỏa mãn.

Câu 3: Chọn đáp án A

√7 x + 0y = 4√7 ⇒ x = 4

Do đó nghiệm tổng quát là (x = 4 và y ∈ R

Câu 4: Chọn đáp án C

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 5: Chọn đáp án C

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm là (0; -2)

Câu 6: Chọn đáp án B

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

⇒ Hệ phương trình đã cho vô nghiệm ⇒ S = ∅

Cách 2: Ta thấy: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ Hệ pt vô nghiệm

Câu 9: Chọn đáp án B.

x – y = 2 (1) ⇒ a = 1; b = -1; c = 2

A. 2x – 2y = 2 ⇒ a' = 2; b' = -2; c = 2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt vô nghiệm

B. -2x + 2y + 4 = 0 ⇔ -2x + 2y = - 4 ⇒ a'= -2; b'= 2; c'= -4

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt có vô số nghiệm

C. 2y = -2x – 4 ⇔ 2x + 2y = -4 ⇒ a' = 2; b' = 2; c' = -4

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt có 1 nghiệm duy nhất

D. y = 2x – 2 ⇔ 2x – y = 2 ⇒ a' = 2; b'= -1

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt có 1 nghiệm duy nhất

Câu 10: Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Do đó 2 hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9tương đương khi k/3=1 ⇔k=3

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-3.jsp