Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại số (có đáp án - Đề 6)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại số (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng 5x – 2y = 5 và 4x – 5y = - 13 là:

Quảng cáo

A. (-3;-5)       B. (3; 5)       C. (-3; 5)       D. (3; -5)

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình 4x + y = 7 biểu diễn bởi đường thẳng

A. y = 7 – 4x       B. y = 7x – 4       C. y = 7/4       D.y = 4x – 7

Câu 3: Hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 có nghiệm là:

A. (4; 0)       B. (2; 2)       C. (-2; 6)       D. (0; 4)

Câu 4: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình x – 3y = 8

A. (1; 4)       B. ( -1; 5)       C. (0; 8)       D. (2; -2)

Câu 5: Đường thẳng y = 3x + 2 đi qua điểm nào sau đây?

A. (1; 5)       B. ( -2; 4)       C. (-1; 2)       D. (1; 4)

Quảng cáo

Câu 6: Cho phương trình x –2y = 2 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất một ẩn vô nghiệm?

A. 2x – 2y = 2       B. -2x + 4y - 4 =0

C. 2y = -2x – 4       D. y = 2x – 2

Câu 7: Hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 có nghiệm là:

A..(√3; √3)       B. (3√3; √3)       C.(2√3; -2√3)       D.(√3; -√3)

Câu 8: Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

Câu 9: Tập nghiệm tổng quát của phương trình √7 x + 0y=-4√7 là:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 10: Hai hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là tương đương khi k bằng?

A. k = 3       B. k = 1       C. k = -3       D. k = -1

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.B 2.A 3.B 4.D 5.A
6.B 7.D 8.A 9.B 10.C

Câu 1: Tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng 5x – 2y =5 và 4x – 5y = - 13 là nghiệm của hệ phương trình

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (3; 5)

Câu 2: Chọn đáp án A

4x + y = 7 ⇒ y = 7 – 4x

Câu 3: Chọn đáp án B

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y)= (2; 2)

Quảng cáo

Câu 6: Chọn đáp án B

x –2y = 2 ⇒ a = 1; b = -2; c = 2

A. 2x – 2y = 2 ⇒ a' = 2; b' = -2; c = 2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt có 1 nghiệm duy nhất

B. -2x + 4y - 4 = 0 ⇔ -2x + 4y = 4 ⇒ a' = -2; b' = 4; c' = 4

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt vô nghiệm

C. 2y = -2x – 4 ⇔ 2x + 2y = -4 ⇒ a' = 2; b'= 2; c' = -4

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt có 1 nghiệm duy nhất

D. y = 2x – 4 ⇔ -2x + y = -4 ⇒ a' = -2; b' = 1; c' = -4

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt có vô số nghiệm

Câu 7: Chọn đáp án D

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (√3; -√3)

Câu 8: Chọn đáp án A

Xét hệ phương trình: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 Nếu ta có:

TH 1: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt có vô số nghiệm

TH 2: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt có 1 nghiệm duy nhất

TH 3: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇒ hpt vô nghiệm

Câu 9: Chọn đáp án B

√7 x + 0y = -4√7 ⇔ √7x = -4√7 ⇔ x = -4

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình là x = -4 và y ∈ R

Câu 10: Chọn đáp án C.

Xét hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hai hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là tương đương khi k/3 = -1 ⇔ k = -3

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-3.jsp