Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Bài giảng: Ôn tập học kì 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Đề thi Tiếng Anh lớp 9 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Put the verbs in to correct tense.

1. If I knew her language, I (speak)_______________________ to her.

2. If Nam (be)__________ older, he would go to school alone.

Quảng cáo

3. We could play tennis if it (be)____________ fine.

4. What would you do if you (win)__________ a lot of money?

5. Would you mind if I (come)______________ a little late tomorrow?

6. When ___________ you (go)_______ if you had more time?

II. Choose the best answer:

1. It’s very difficult……….all these things

A. remembered    B. remembering    C. remember     D. to remember

2. Tom seems………today.

A. happily     B. happiness    C. unhappily     D. happy

Quảng cáo

3. Would you like………...a drink?

A. have     B. has     C. to have     D. having

4. Don’t shout untill the game…..………

A. finish     B. finished     C. finishing    D. finishes.

5. The Hanging Gardens of Babylon is one of the……..

A. building     B. walls     C. strangers     D. wonders

6. She asked me……I like coffee or not.

A. it     B. as     C. whether     D. wheather

7. John is interested…………the history of Viet Nam.

A. on     B. at     C. about    D. in

8. I was cooking dinner………

A. then the phone rang     B. then the phone was ringing

C. when the phone rang     D. when the phone was ringing.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

9. My mother showed me how……..clothes.

A. to make     B. making     C. make     D. made

10. Have you ……….tried Vietnamese food?

A. ever    B. never     C. often     D. always

11. Life in the city is different………life in the country.

A. from     B. of     C. to    D. with

12. Viet Nam is a………….country.

A. rice-exported    B. rice-exporting

C. exporting-rice    D. exported-rice

III. Give the correct form of the words in the brackets. There is an example for you.

Ex: He is a ....... (sing) sing → singer

1. Don’t make a fire here. It’s very………… (danger)

->

2. Air………...is a big problem in many cities in the world. (pollute)

->

3. There are a lot of……..mountains in Viet Nam. (beauty)

->

4. The most popular after-school ………........ in our country are football and badminton. (act)

->

5. In the countryside, people often know all the people in their…………. (neighbour)

->

6. All children should play outdoors and develop their…….skill. (society)

->

7. Edison’s most famous ……….was the electric bulb. (invent)

->

8. In that story, the prince got………..to a poor girl. (marry)

->

9. Walking in the rain gives me………. (please)

->

10. Everyone was………..at the soccer match. (excite)

->

Đáp án

I.

1. would speak 4. won
2. were (was) 5. came
3. was (were) 6. would you go

II.

1. D 7. D
2. D 8. C
3. C 9. A
4. D 10. A
5. D 11. A
6. C 12. B

III.

1. dangerous 6. sociable
2. pollution 7. invention
3. beautiful 8. married
4. activities 9. pleasure
5. neighborhood 10. excited

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 9 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6