Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại Số (Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Điều kiện để Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 có nghĩa là:

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 2: Kết quả của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A.1 - √7       B.√7 - 1       C.2(√7 + 1)       D.6

Câu 3: Kết quả của phép tính Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9là:

A.3 - 2√5            B.2 - √5

C.√5 - 2            D.Kết quả khác

Câu 4: Trục căn thức dưới mẫu của biểu thức:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ta được kết quả

A.√7 + √5       B.√7 - √5       C.2(√7 + √5)       D.2(√7 - √5)

Quảng cáo

Câu 5: Giá trị của x để Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là :

A.x = 13       B.x = 14       C.x = 1       D.x = 4

Câu 6:Rút gọn biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 với x < 0;y ≥ 0 ta được:

A.-2x√y       B.4x√y       C.-4x√y       D.4√(x2y)

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 2√50 - 3√98 + 4√32 - 5√72

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2. (2 điểm)

Quảng cáo

a) Tìm x, biết: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Chứng minh:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 (với x>0;y>0)

Bài 3. (2 điểm)

Cho biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Rút gọn A.

b) Tìm x để A = 7

Bài 4. (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hướng dẫn giải

Quảng cáo

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D 2.B 3.C 4.A 5.D 6.A

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 2√50 - 3√98 + 4√32 - 5√72

= 10√2 - 21√2 + 16√2 - 30√2

= -25√2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2. (2 điểm)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy phương trình có nghiệm x = 2; x = - 1

b) Với x > 0; y > 0 ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

= (√x + √y)(√x - √y) = x - y

Bài 3. (2 điểm)

Với x > 0;x ≠ 1 ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Dấu bằng xảy ra khi (√x - 1)2 = 0 ⇔ √x - 1 = 0 ⇔ x = 1

Vậy GTNN của B là (-1)/2,đạt được khi x = 1

Các Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-9-dai-so-chuong-1.jsp