Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số (Đề 3)

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số có căn bậc hai số học của nó bằng 9 là:

Quảng cáo

A. -3       B. 3       C. -81       D.81

Câu 2: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định với giá trị:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 3: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 sau khi bỏ dấu căn, kết quả là:

A.x - 2       B.2 - x       C.2 - x và x - 2       D.|x - 2|

Câu 4: Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.-2√3       B.2√3       C.4       D.1

Câu 5: Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

Quảng cáo

A.1       B.√3 - 2       C. 2 - √3       D. √5

Câu 6: Rút gọn biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 được kết quả là:

A.-1       B.1       C.-11       D.11

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2. (2 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9
Quảng cáo

b) Với x > 0, x ≠ 4 và x ≠ 9. Hãy chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3. (2,5 điểm) Cho biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Rút gọn A.

b) Tìm a để A < 0

Bài 4. (0,5 điểm) Chứng minh rằng không tồn tại một tam giác có độ dài ba đường cao là 1; √3; √3 + 1 ( cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D 2.C 3.D4.A 5.C 6.B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. Thực hiện các phép tính:

Quảng cáo
Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

= |3 + √2| - |3 - √2|

= 3 + √2 - 3 + √2

= 2√2

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

b) Với x > 0; x ≠ 4; x ≠ 9 ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy giá trị của B không phụ thuộc vào giá trị của biến x

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4.

Giả sử tồn tại một tam giác có độ dài các đường cao là : h1 = 1; h2 = √3; h3 = 1 + √3 (cùng đơn vị đo )

Gọi a1; a2; a3 lần lượt là độ dài ba cạnh tương ứng với các đường cao h1; h2 ; h3 .

Ta có: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a1; a2; a3 lần lượt là 3 cạnh của tam giác nên:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy không tồn tại một tam giác có độ dài 3 đường cao lần lượt là 1; √3; 1 + √3 (cùng đơn vị đo)

Các Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-9-dai-so-chuong-1.jsp