Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học (Đề 3)Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học (Đề 3)

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cho đường thẳng A và điểm O cách a một khoảng là 2 cm. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính 4 cm. Khi đó đường thẳng a:

Quảng cáo

A. Không cắt đường tròn (O)

B. Tiếp xúc với đường tròn (O)

C. Cắt đường tròn (O)

D. Không tiếp xúc với đường tròn (O)

Câu 2: Chọn câu khẳng định đúng.

Cho đường tròn (O) hai dây AB và CD cắt nhau tại M nằm trong đường tròn. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Cho biết AB < CD. So sánh MF và ME:

A.MF < ME       B.MF > ME       D.MF = ME       D.MF ≤ ME

Câu 3: Cho hai đường tròn (O;R) và (O’;r) cắt nhau tại hai điểm A và B. Biết OO^'=2+2√3 (cm); (AOB) ̂= 60o ; (AO'B) ̂= 90o

Quảng cáo

Bán kính R, r lần lượt là:

A. R = 2cm; r = √2 cm

B. R = 3cm; r = 2√3 cm

C. R = 4cm; r = 2√2 cm

D. R = 2√3 cm; r = 3 cm

Câu 4: Chọn câu có khẳng định sai

A. Nếu một đường thẳng và một đường tròn có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.

B. Nếu một đường thẳng và đường tròn có hai điểm chung và vuông góc với bán kính đi qua một trong hai điểm đó thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.

Quảng cáo

C. Nếu khoảng cách từ tâm của đường tròn tới đường thẳng đó bằng bán kính của đường tròn thì đường đó là tiếp tuyến của đường tròn.

D. Nếu một đường thẳng đi qua một điển của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn.

Câu 5: Chọn khẳng định đúng.

A.Hai đường tròn đồng tâm không có một tiếp tuyến chung nào.

B.Hai đường tròn cắt nhau chỉ có một tiếp tuyến chung.

C.Hai đường tròn đựng nhau có một tiếp tuyến chung.

D.Hai đường tròn tiếp xúc trong có hai tiếp tuyến chung.

Quảng cáo

Câu 6: Cho tam giác ABC có chu vi bằng 30cm và diện tích bằng 45cm2. Vẽ đường tròn (O) nội tiếp ΔABC. Bán kính của đường tròn đó bằng:

A.8cm       B.6 cm       C. 5 cm       D.3 cm

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (4 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C thuộc (O). Tiếp tuyến tại A của (O) cắt đường thẳng BC tại D. Gọi E là trung điểm của AD.

a) Chứng minh EC là tiếp tuyến của (O)

b) Chứng minh EO vuông góc với AC tại trung điểm I của AC.

Bài 2. (3 điểm) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R, N là điểm trên nửa đường tròn. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ hai tiếp tuyến Ax và By và một tiếp tuyến tại N cắt hai tiếp tuyến Ax và By lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh AC + BD = CD và AC.BD không đổi.

b) Chứng minh AB tiếp xúc với đường tròn đường kính CD.

c) Biết AC = R/2. Tính NA và NB.

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.B 2.A 3.C 4.B 5.A 6.D

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Ta có: ∠(ACB) = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

⇒ AC ⊥ BD

ΔACD vuông tại C có CE là trung tuyến nên:

CE = EA = 1/2 AD

Xét ΔAEO và ΔCEO có:

AE = CE

EO : cạnh chung

AO = CO

⇒ ΔAEO = ΔCEO (c.c.c)

⇒ ∠(EAO) = ∠(ECO) = 90o

⇒ CE là tiếp tuyến của (O)

b) EA và EC là 2 tiếp tuyến của (O) cắt nhau tại E

⇒ EA = EC

Lại có: OA = OC

⇒ OE là đường trung trực của đoạn AC hay OE vuông góc với AC tại trung điểm I của AC

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a)Ta có: DN và DB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại D ⇒ DN = DB

CA và CN là hai tiếp tuyến cắt nhau tại C ⇒ CA = CN

Khi đó: DB + CA = DN + CN = DC

Mặt khác OC và OD lần lượt là hai phân giác của hai góc ∠(AON) và ∠(BON) kề bù nên

∠(COD) = 90o

Trong tam giác vuông COD có ON là đường cao nên:

DN.CN = ON2 = R2

Hay AC.BD = R2 (không đổi)

b) Gọi I là tâm của đường tròn đường kính CD.

Tứ giác CABD là hình thang vuông (AC ⊥ AB;BD ⊥ AB) có OI là đường trung bình

⇒ OI // AC ; mà AC ⊥ AB ⇒ OI ⊥ AB tại O

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy AB tiếp xúc với đường tròn đường kính CD.

c)Ta có: OA = ON (bằng R)

CA = CN (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Do đó OC là đường trung trực của AN. Gọi H là giao điểm của OC và AN. Xét tam giác vuông CAO có AH là đường cao nên:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Các Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-9-chuong-2-hinh-hoc.jsp