Đề kiểm tra Giữa kì 1 Toán lớp 4 (Đề 14)Đề kiểm tra Giữa kì 1 Toán lớp 4 (Đề 14)

Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a)Số 191804 được đọc là : ………………………………………………..

b) Số : “ Bốn mươi tư triệu bảy trăm linh một nghìn hai trăm mười một “ được viết là : …………………………………

Quảng cáo

c) Số 7777777 được đọc là :…………………………………………………

d) Số “ Một trăm triệu hai trăm ba mươi tư nghìn năm trăm sáu mươi tám “ được viết là :………………

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Biểu đồ dưới đây cho biết số hình tam giác và hình vuông của hai bạn vẽ được là :

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

a) Diệu vẽ được ; ….. hình tam giác, ….. hình vuông.

b) Hiền vẽ được : ….. hình tam giác; ….. hình vuông.

Bài 3. Đặt tính rồi tính :

a) 472953 + 253748

b) 615849 – 261472

Quảng cáo

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 415 phút > 4 giờ 15 phút ▭

b) ½ thế kỉ = 50 năm ▭

c) 5 tấn 40 kg < 540 kg▭

d) 7500 kg = 7 tấn 5 tạ ▭

Bài 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

a) Số lớn nhất trong các số sau là :

A. 99999     B. 888888     C. 589764     D. 1100000

b) Năm 1010 thuộc thé kỉ ;

A. X     B. XI     C. IX     D. XX

c) Trung bình cộng của ba số 150, 270 và 330 là :

A. 270     B. 300     C. 250     D. 280

d) Cho a = 150, b = 100, c = 50 ; giá trị của biểu thức a + b – c là :

A. 200     B. 300     C. 100     D. 150

Bài 6. Tổng số tuổi của hai bố mẹ là 75 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người, biết rằng bốp hơn mẹ 5 tuổi.

Quảng cáo

Bài 7. Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5 cm. Hãy tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) 191840 đọc là : một trăm chín mươi mốt nghìn tám trăm bốn mươi .

b) Số “Bốn mươi tư triệu bảy trăm linh một nghìn hai trăm mười một” được viết là 44701211

c) Số 7777777 đọc là : bảy triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm bảy mươi bảy.

d) Số ; “ Một trăm triệu hai trăm ba mươi tư nghìn năm trăm sáu mươi tám” viết là : 100234568.

Bài 2.

a) Diệu vẽ được 4 hình tam giác, 5 hình vuông.

b) Hiền vẽ được 3 hình tam giác, 4 hình vuông.

Bài 3.

a)     b)

472953        615849

+              -

253748           261472

_________           _________

726701           354377

Bài 4.

a) 415 phút > 4 giờ Đ

b) ½ thế kỉ = 50 năm Đ

c) 5 tấn 40 kg < 540 kg S

d) 7500kg = 7 tấn 5 tạ Đ

Bài 5.

a) D     b) B     c) C     d) A

Bài 6.

Bài Số tuổi của bố là : (75 + 5) : 2 = 40 (tuổi)

Số tuổi của mẹ là : 40 – 5 = 35 (tuổi)

Đáp số : Bố 40 tuổi; Mẹ 35 tuổi.

Bài 7.

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Chu vi hình vuông là :

5 x 4 = 20 (cm)

Diện tích hình vuông là :

5 x 5 = 25 (cm2)

Đáp số : Chu vi 20 cm. Diện tích 25 cm2

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-giua-ki-1.jsp