Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 2Unit 2: Making Arrangements

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 2

I. Chọn đáp án đúng nhất. (7 điểm)

Quảng cáo

1.He always ______ for a walk in the evening.

A. go

B. is going

C. goes

D. going

2.We _______ to our new house next Monday.

A. are going to move

B. moves

C. moved

D. move

3.Nam is _____ enough to play basketball very skillfully.

A. thin

B. tall

C. short

D. handsome

4.Can I ______ to Hoa, please?

A. tell

B. talk

C. speak

D. told

5.I don't think I'll go _____ now. It's too cold.

A. inside

B. outside

C. outdoor

D. B & C

6.He ______ his homework tonight.

A. does

B. do

C. is going to do

D. did

7.She _____ from Mondays to Fridays.

A. works

B. is working

C. work

D. worked

II. Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B cho đúng (3 điểm).

Quảng cáo
A B

1. Is 6.30 all right?

2. What time can we meet?

3. Can I speak to Mary, please? This is Tom.

a. I'm sorry my sister's out.

b. That's fine. See you at 6.30.

c. Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45.

Đáp án

I.

1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.C 7.A

II.

1-B 2-C 3-A
Quảng cáo

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8.jsp