Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 2Unit 2: Making Arrangements

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 Số 2

I. Chọn đáp án đúng nhất. (7 điểm)

1.He always ______ for a walk in the evening.

A. go

B. is going

C. goes

D. going

2.We _______ to our new house next Monday.

A. are going to move

B. moves

C. moved

D. move

3.Nam is _____ enough to play basketball very skillfully.

A. thin

B. tall

C. short

D. handsome

4.Can I ______ to Hoa, please?

A. tell

B. talk

C. speak

D. told

5.I don't think I'll go _____ now. It's too cold.

A. inside

B. outside

C. outdoor

D. B & C

6.He ______ his homework tonight.

A. does

B. do

C. is going to do

D. did

7.She _____ from Mondays to Fridays.

A. works

B. is working

C. work

D. worked

II. Nối các câu ở cột A với các câu ở cột B cho đúng (3 điểm).

A B

1. Is 6.30 all right?

2. What time can we meet?

3. Can I speak to Mary, please? This is Tom.

a. I'm sorry my sister's out.

b. That's fine. See you at 6.30.

c. Is 7.15 OK? The concert starts at 7.45.

Đáp án

I.

1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.C 7.A

II.

1-B 2-C 3-A

Các đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 8 học kì 1 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-hoc-ki-1-tieng-anh-8.jsp