Bài tập nhận dạng đồ thị hàm số bậc 3 - Bài tập đầy đủ các dạng có đáp ánChuyên đề: Nhận dạng đồ thị hàm số

Bài tập nhận dạng đồ thị hàm số bậc 3

Trong các câu hỏi dưới đây, hãy tìm hàm số có đồ thị tương ứng với đồ thị trong hình vẽ:

Bài 1:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = -(1/3)x3 + 2x2 - 3x - 1/3

   B. y = 1/3 x3 -3x2 + 4x - 1/3

   C. y = x3 -6x2 + 9x - 1

   D. y = 1/3x3 - 2x2 + 3x - 1/3

Đáp án : D

Bài 2:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = x3 - 3x2 + 3x + 1

   B. y = x3 - 3x2 - 3x - 1

   C. y = x3 - 3x2 + 3x - 1

   D. y = -x3 + 3x2 - 3x - 1

Đáp án : C

Bài 3:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = x3 + 3x2 - 2

   B. y = x3 - 3x2 - 2

   C. y = -x3 - 3x2 - 2

   D. y = -x3 + 3x2 - 2

Đáp án : A

Bài 4:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = x3 - 2

   B. y = x3 - 3x- 2

   C. y = -x3 + 3x- 2

   D. y = -x3 - 3x

Đáp án : B

Bài 5:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = -x3 + 3x

   B. y = x3 - 3x

   C. y = 2x3 - 6x

   D. y=-2x3 + 6x

Đáp án : C

Bài 6:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = -x3 + 2

   B. y = -x3 + 3x + 2

   C. y = -x3 - x + 2

   D. y = -x3 + 1

Đáp án : A

Bài 7:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = -x3 + 3x + 1

   B. y = x3 - 3x + 1

   C. y = -x3 + 3x + 2

   D. y = x3 + 3x + 1

Đáp án : B

Bài 8:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = x3 - 3x2 - 1

   B. y = -x3 + 3x2 - 1

   C. y = -x3 + 6x2 - 1

   D. y = -x3 + 3x2 - 4

Đáp án : B

Bài 9:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = -x3 - 3x2 + 2

   B. y = -x3 + 3x2 + 4

   C. y = x3 - 3x2 + 2

   D. y = x3 - 3x2 + 4

Đáp án : D

Bài 10:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = (x + 1)2(2 - x)

   B. y = (x + 1)2(1 + x)

   C. y = (x + 1)2(2 + x)

   D. y = (x + 1)2(1 - x)

Đáp án : A

Bài 11:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = -x3

   B. y = x3 - 3x

   C. y = x4 - 4x2

   D. y = x3 - 3x2

Đáp án : B

Bài 12:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = x3 - 3x

   B. y = x3 - 3x2 + 3x - 1

   C. y = -x3 + 3x

   D. y = x3 + 3x

Đáp án : A

Bài 13:

   A. y = x3 - 3x+ 1

   B. y = -x3 + 3x- 1

   C. y = 2x3 - 6x+ 1

   D. y = 2x3 - 3x2 + 1

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Bài 14:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. y = -x3 + 3x + 1

   B. y = -2x3 + 1

   C. y = -1/3 x3 + 2x + 1

   D. y = 2x3 + 1

Đáp án : B

Bài 15: Cho hàm số y = x3 + ax + b có đồ thị như hình bên. Chọn khẳng định đúng:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. a < 0,b < 0

   B. a > 0,b < 0

   C. a > 0,b > 0

   D. a < 0,b > 0

Đáp án : D

Bài 16: Cho hàm số y = 1/3x3 + bx2 + cx + d có đồ thị như hình bên. Chọn khẳng định đúng:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. b < 0,c > 0,d > 0

   B. b < 0,c > 0,d < 0

   C. b > 0,c > 0,d < 0

   D. b < 0,c < 0,d < 0

Đáp án : B

Bài 17: Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có đồ thị như hình bên. Chọn khẳng định đúng:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

   A. a < 0,b > 0,c > 0,d > 0

   B. a < 0,b < 0,c < 0,d > 0

   C. a < 0,b < 0,c > 0,d > 0

   D. a < 0,b > 0,c < 0,d > 0

Đáp án : A

Chuyên đề Toán 12: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


nhan-dang-do-thi-ham-so.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác