Bài tập nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương - Bài tập đầy đủ các dạng có đáp ánChuyên đề: Nhận dạng đồ thị hàm số

Bài tập nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương

Câu 1:

   A. y = -x4 + 4x2 - 3     B. y = -x4 + 4x2 - 4

   C. y = x4 - 4x2 + 1     D. y = x4 + 4x2 + 1

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Câu 2:

   A. y = x4 +x2 + 2     B. y = x4 + x2 + 1

   C. y = x4 -x2 + 2     D. y = x4 - x2 + 1

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : B

Câu 3:

   A. y=-2x4 + 4x2 - 1     B. y = x4 - 2x2 - 1

   C. y=-x4 +2x2 - 1     D. y = -x4 + 2x2 + 1

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Câu 4:

   A. y = x4 +2x2 +3     B. y = -x4 - 2x2 + 3

   C. y=-x4 +2x2 +3     D. y = -x4 - 2x2 - 3

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : B

Câu 5:

   A. y = x4 -2x2 -2     B. y = -x4 + 2x2

   C. y = x4 -2x2     D. y = x4 - 2x2 - 1

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Câu 6:

   A. y = x4 +x2 +6     B. y = -x4 - x2

   C. y = x4 -5x2 +6     D. y = -x4 - x2 + 6

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Câu 7:

   A. y = x4 - 2x2 +2     B. y = x4 - 2x2 + 3

   C. y = x4 - 4x2 +2     D. y = -x4 + 2x2 + 2

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Câu 8:

   A. y = 1/2 x4 - x2 +3     B. y = -1/4 x4 + 2x2 + 3

   C. y = 1/2 x4 - 2x2 -1     D. y = 1/4 x4 - 2x2 + 3

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Câu 9:

   A. y = x4 - 2x2     B. y = (-1/4)x4 + 2x2

   C. y = 1/4 x4 - 4x2     D. y = -1/2 x4 + x2

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : B

Câu 10:

   A. y = -3x4 - 4x2 + 2     B. y = -x4 + 2x2 + 2

   C. y = -1/2 x4 - x2 + 2     D. y = -x4 + 3x2 + 2

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Câu 11: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình bên. Chọn khẳng định đúng:

   A. a > 0,b > 0,c > 0     B. a < 0,b > 0,c < 0

   C. a < 0,b > 0,c > 0     D. a < 0,b < 0,c < 0

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Câu 12: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình bên. Chọn khẳng định đúng:

   A. a > 0,b > 0     B. a > 0,b < 0

   C. a < 0,b > 0     D. a < 0,b < 0

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : B

Câu 13: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị như hình bên. Chọn khẳng định đúng:

   A. a > 0,b < 0,c < 0     B. a < 0,b > 0,c > 0

   C. a > 0,b > 0,c > 0     D. a > 0,b < 0,c > 0

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Câu 14: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c (a ≠ 0), có đồ thị như hình bên. Chọn khẳng định đúng:

   A. a < ,b ≤ 0,c > 0     B. a < 0,b < 0,c < 0

   C. a > 0,b > 0,c > 0     D. a < 0,b > 0,c ≥ 0

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Chuyên đề Toán 12: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


nhan-dang-do-thi-ham-so.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác