Trắc nghiệm lũy thừa (P2) - Bài tập đầy đủ các dạng có đáp ánChuyên đề: Hàm số mũ, Hàm số lũy thừa, Hàm số Lôgarit

Trắc nghiệm lũy thừa (P2)

Bài 1: Rút gọn biểu thức sau ta được:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. a+b        B. √a-√b        C. √a+√b        D. a-b

Đáp án : B

Giải thích :

Ta có

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Cho các số thực dương phân biệt a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Cho số thực dương a. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. a        B. a+1        C. 2a        D. 1

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 4: Cho các số thực dương a và b. Biểu thức thu gọn của biểu thức P là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. -2        B. -1        C. 1        D. 0

Đáp án : D

Giải thích :

Ta có

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Biểu thức thu gọn của biểu thức P có dạng Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án. Khi đó biểu thức liên hệ giữa m và n là:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. m+3n=-1        B. m+n=-2        C. m-n=0        D. 2m-n=5

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Kết luận nào đúng về số thực a nếu (2a+1)-3 > (2a+1)-1

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : A

Giải thích :

Do -3 < -1 và số mũ nguyên âm nên (2a+1)-3 > (2a+1)-1 khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. (2-√2)3 < (2-√2)4        B. (√11-√2)6 > (√11-√2)7

C. (4-√2)3 < (4-√2)4        D. (√3-√2)4 < (√3-√2)5

Đáp án : C

Bài 8: Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. 0,01-√2 > 10-√2        B. 0,01-√2 < 10-√2

C. 0,01-√2 = 10-√2        D. a0=1, ∀ a ≠ 0

Đáp án : B

Bài 9: Nếu (2√3-1)a+2 < 2√3-1 thì

A. a < -1        B. a < 1        C. a > -1        D. a ≥ -1

Đáp án : A

Giải thích :

Vì 2√3-1 > 1 nên a+2 < 1 ⇔ a < -1

Bài 10: Nếu (√3-√2)2m-2 < √3+√2

A. m > 3/2        B. m < 1/2        C. m > 1/2        D. m ≠ 3/2

Đáp án : C

Giải thích :

Do √3+√2=(√3+√2)-1

Vì 0 < √3-√2 < 1 nên 2m-2 > -1 ⇔ m > 1/2

Chuyên đề Toán 12: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 12 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Giải tích 12 và Hình học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


ham-so-mu-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác