Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'Y'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'Y' trong tiếng Anh

Yack (1)

Cụm động từ Yack on

  • Nói liên tục, phát phiền

Yammer (1)

Cụm động từ Yammer on

  • Nói liên tục, phát phiền

Yield (1)

Cụm động từ Yield to

  • Đầu hàng