double Validation trong Struts 2
double Validation kiểm tra xem số thực đã cung cấp có trong dãy giá trị đã cho hay không. Nó có thể được sử dụng cho giá sản phẩm, … Có 5 tham số được định nghĩa cho double Validator, đó là:

 • fieldName: xác định tên trường mà để được validate. Nó chỉ bắt buộc trong Plain-Validator.

 • minInclusive: xác định giá trị tối thiểu (bao gồm cả giá trị này), và được bỏ qua theo mặc định.

 • maxInclusive: xác định giá trị tối đa (bao gồm cả giá trị này), và được bỏ qua theo mặc định.

 • minExclusive: xác định giá trị tối thiểu (loại trừ giá trị này), và được bỏ qua theo mặc định.

 • maxExclusive: xác định giá trị tối đa (loại trừ giá trị này), và được bỏ qua theo mặc định.

Ví dụ double validation

Cho Plain Validator:

<validators>
 <!-- Vi du cho Plain Validator -->
     <validator type="double">
       <param name="fieldName">price</param>
       <param name="minInclusive">100.0</param>
       <param name="maxInclusive">10000.0</param>
       <message>Price phai nam trong khoang tu toi </message>
     </validator>
     
</validators>

Cho Field Validator:

<validators>
  <!-- Vi du cho Field Validator -->
     <field name="price">
       <field-validator type="double">
         <param name="minInclusive">100.0</param>
         <param name="maxInclusive">10000.0</param>
         <message>Price phai nam trong khoang tu toi </message>
     </field-validator>
     </field>

</validators>

Ví dụ đầy đủ double validation trong Struts 2

Tạo index.jsp

Cho input từ người dùng. Nó nhận name, password, và email id từ người dùng.

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>
<html>
<head>
<STYLE type="text/css">
.errorMessage{color:red;}
</STYLE>
</head>
<body>

<s:form action="register">
<s:textfield name="id" label="Product Id"></s:textfield>
<s:textfield name="price" label="Product Price"></s:textfield>
<s:submit value="register"></s:submit>
</s:form>

</body>
</html>

Tạo lớp action

:

Lớp này kế thừa lớp ActionSupport và ghi đè phương thức validate.

RegisterAction.java

package com.vietjack;

import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;

public class Register extends ActionSupport{
private int id;
private double price;

public int getId() {
	return id;
}

public void setId(int id) {
	this.id = id;
}

public double getPrice() {
	return price;
}

public void setPrice(double price) {
	this.price = price;
}

public String execute(){
	return "success";
}

}

Tạo validation file

Tại đây chúng ta đang sử dụng bundled validator để thực hiện trình validation.

Register-validation.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

 <!DOCTYPE validators PUBLIC 
 		"-//OpenSymphony Group//XWork Validator 1.0.2//EN" 
 		"http://www.opensymphony.com/xwork/xwork-validator-1.0.2.dtd">

 		<validators>
 		
 		<field name="price">
 		<field-validator type="double">
 		 <param name="minInclusive">100.0</param>
     <param name="maxExclusive">9999.9</param>
 		
 		<message>Price phai nam trong khoang tu toi </message>
 		</field-validator>
 		</field>
 		</validators>

Tạo struts.xml

xml file định nghĩa một result bởi tên đã nhập, và một interceptor là jsonValidatorWorkflowStack.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE struts PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.1//EN" "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.1.dtd">
<struts>
<package name="default" extends="struts-default">
<action name="register" class="com.vietjack.Register">
<result name="input">index.jsp</result>
<result>welcome.jsp</result>
</action>

</package>
</struts>   
 

Tạo các thành phần view

JSP file đơn giản này hiển thị thông tin về người dùng.

welcome.jsp

<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s" %>

Product Id:<s:property value="id"/><br/>
Product price:<s:property value="price"/>