Bookmarks là gì1. Liên quan đến trình duyệt web, một bookmark là một cách thức để lưu trữ các địa chỉ trang web. Khi sử dụng hầu hết các trình duyệt, phím tắt Ctrl+D khi muốn thêm vào bookmark.

2. Liên quan đến Internet và HTML, một link bookmark hay một thẻ anchor (thẻ HTML ) là một đối tượng khi bạn click vào đưa bạn đến một webpage.

Loạt bài hướng dẫn Thuật ngữ internet của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: ComputerHope