Đề kiểm tra tiếng anh 15 phútĐề kiểm tra tiếng anh 15 phút (Unit 4,5)

Đề 1

I. Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differ¬ently from the others.

1. a. proper     b. opposite     c. biology     d. continue

2. a. tall     b. quarter     c. although     d. want

3. a. aunt     b. broad     c. bought     d. more

4. a. look     b. smooth     c. output     d. wolf

5. a. fruit     b. would     c. woman     d. should

II. Choose the one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

6. The government is doing nothing to help _________ .

a. the poverty        c. the poor ones

b. the poor        d. the pours

7. He has not developed mentally as much as others at the same age. He's ______________.

a. mentally ill        c. mentally retarded

b. mentally alerted        d. mentally restricted

8. The President expressed his deep sorrow over the bombing deaths.

a. regret        c. anger

b. sadness        d. happiness

9. This film must be new. I ____________ it before.

a. have never been watched        c. have ever watched

b. have never watched        d. have watched

10. Alex is the kind of person to _______ one can talk about anything.

a. who    b. whom     c. that     d. him

III. Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Đáp án

CâuGhi chúCâuGhi chúCâuGhi chú
1. d/ə/ còn lại là /ɒ/6. bthe poor: người nghèo11. Bwhat => which
2. d/ɒ/ còn lại là /ɔː/7. cmentally retarded: chậm phát triển trí tuệ12. Cmake => making
3. a/ɑː/ còn lại là /ɔː/8. bsorrow = sadness13. Drestart => to restart
4. b/u:/ còn lại là /ʊ/9. b14. Bappropriately => appropriate
5. a/u:/ còn lại là /ʊ/10. b15. Bthat => which

Các đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 10 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-10-hoc-ki-1-1.jsp