Đề kiểm tra tiếng anh 15 phútĐề kiểm tra tiếng anh 15 phút (Unit 4,5)

Đề 1

I. Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differ¬ently from the others.

1. a. proper     b. opposite     c. biology     d. continue

2. a. tall     b. quarter     c. although     d. want

3. a. aunt     b. broad     c. bought     d. more

4. a. look     b. smooth     c. output     d. wolf

5. a. fruit     b. would     c. woman     d. should

II. Choose the one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

6. The government is doing nothing to help _________ .

a. the poverty        c. the poor ones

b. the poor        d. the pours

7. He has not developed mentally as much as others at the same age. He's ______________.

a. mentally ill        c. mentally retarded

b. mentally alerted        d. mentally restricted

8. The President expressed his deep sorrow over the bombing deaths.

a. regret        c. anger

b. sadness        d. happiness

9. This film must be new. I ____________ it before.

a. have never been watched        c. have ever watched

b. have never watched        d. have watched

10. Alex is the kind of person to _______ one can talk about anything.

a. who    b. whom     c. that     d. him

III. Identify the one underlined word or phrase - A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Đáp án

CâuGhi chúCâuGhi chúCâuGhi chú
1. d/ə/ còn lại là /ɒ/6. bthe poor: người nghèo11. Bwhat => which
2. d/ɒ/ còn lại là /ɔː/7. cmentally retarded: chậm phát triển trí tuệ12. Cmake => making
3. a/ɑː/ còn lại là /ɔː/8. bsorrow = sadness13. Drestart => to restart
4. b/u:/ còn lại là /ʊ/9. b14. Bappropriately => appropriate
5. a/u:/ còn lại là /ʊ/10. b15. Bthat => which

Các đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 10 khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để cùng nhau xây dựng một cộng đồng học tập lớn nhất cả nước.

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-10-hoc-ki-1-1.jsp