Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 12: MusicUnit 12: Music

Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 12: Music

- Từ vựng về âm nhạc và giải trí

Từ vựng Phát âm Nghĩa
classical music nhạc cổ điển
communicate (v) /kəˈmjuːnɪkeɪt/ giao tiếp
compose (v) /kəmˈpəʊz/ sáng tác, soạn nhạc
composer (n) /kəmˈpəʊzə(r)/ nhà sáng tác, soạn nhạc
convey (v) /kənˈveɪ/ vận chuyển, truyền tải
delight (v) /dɪˈlaɪt/ làm cho vui vẻ, dễ chịu
emotion (n) /ɪˈməʊʃn/ tình cảm
folk music /ˈfəʊk mjuːzɪk/ nhạc dân gian
funeral (n) /ˈfjuːnərəl/ đám tang
gentle (adj) /ˈdʒentl/ nhẹ nhàng, dịu êm
integral part phần thiết yếu
jazz (n) /dʒæz/ nhạc jazz
lull (v) /lʌl/ ru (ngủ)
lyrical (adj) /ˈlɪrɪkl/ trữ tình
mournful (adj) /ˈmɔːnfl/ tang thương, buồn thảm
national anthem /ˌnæʃnəl ˈænθəm/ quốc ca
powerful (adj) /ˈpaʊəfl/ mạnh mẽ
rousing (adj) /ˈraʊzɪŋ/ khuấy động, hào hứng, sôi nổi
serene (adj) /səˈriːn/ thanh bình, tĩnh lặng
solemn (adj) /ˈsɒləm/ trang nghiêm
tone (n) /təʊn/ tiếng, giọng, âm thanh

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 12 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-12-music.jsp