Unit 4 lớp 8: A Closer Look 2Unit 4: Our customs and traditions

A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Grammar

1. Look at the pictures and complete ... (Nhìn vào hình và hoàn thành các câu với shouldvà shouldn't.)

Để học tốt tiếng anh 8 mới | Giải bài tập tiếng anh 8 mới

Gợi ý:

1. should2. shouldn't3. should4. shouldn't5. should

2. Match situations in A ... (Nối các tình huống ở A với lời khuyên ở B.)

Gợi ý:

1. b2. c3. e4. d5. a

3. Complete the sentences with ... (Hoàn thành các câu với hình thức đúng của have to.)

Gợi ý:

1. have to2. have to3. has to
4. had to, don't have to5. does ... have to6. have to

4. Choose A or B to convey ... (Chọn A hoặc B để truyền tải ý nghĩa của câu đầu tiên.)

Gợi ý:

1. B2. A3. A4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn phải cởi mũ ra khi đi vào khu thờ cúng chính của đền.

   A. Bạn có thể cởi mũ nếu nạn muốn.

   B. Bạn không được phép đội mũ.

2. Bạn không phải boa ở Việt Nam.

   A. Không cần phải boa ở Việt Nam.

   B. Bạn không được phép boa ở Việt Nam.

3. Học sinh không được chạy hoặc làm ồn trong khu trường học.

   A. Chạy và làm ồn không được phép ở khu trường học.

   B. Chúng có thể chạy và làm ồn trong khu trường học.

4. Trong quá khứ, người Việt Nam phải sống với ba mẹ thậm chí sau khi kết hôn.

   A. Họ có thể sống với ba mẹ sau khi họ kết hôn.

   B. Họ buộc phải sống với ba mẹ sau khi kết hôn.

5. Mi is going to visit her friend Eri ... (Mi sẽ thăm bạn của cô ấy là Eri ở Nhật Bản. Đọc thư điện tử của Eri, có 6 lỗi trong đó, em có thể tìm và sửa chúng không?)

Mistakes in Eri’s email Line Correction
Shouldn’t 4 Should
Has to 7 Have to
Shouldn’t 8 Should
Didn’t 9 Don’t
Have 11 Have to
Should 13 Shouldn’t

Hướng dẫn dịch:

Chào Mi,

Mình rất hào hứng về chuyến đi của bạn. Sẽ thật thú vị đấy!

Có lẽ mình nên đưa ra vài lời khuyên cho bạn, như vậy bạn có thể chuẩn bị cho nước Nhật. Chúng mình có nhiều phong tục và nó có thể gây chút bối rối cho khách đến thăm.

Đầu tiên, bạn phải cởi giày khi bạn đi vào trong nhà. Bạn nên đi dép trong nhà - nhưng bạn không phải mang theo một đôi đâu, chúng mình có những đôi dép thêm dành cho khách. Sau đó, bạn còn phải dùng đôi dép khác trong nhà tắm và trong vườn, nhưng bạn sẽ quen với điều đó thôi! Bạn không nên lo lắng - mình ở đó sẽ giúp bạn.

Tạm thời là như vậy, giờ mình phải đi rồi...

Eri x

6. Work in pairs. Imagine that you both ... (Làm theo cặp. Tưởng tượng rằng cả hai bạn đều có một người bạn mà sẽ đến Việt Nam vào mùa hè này. Lặp danh sách 3 lời khuyên và 3 điều bắc buộc mà bạn của bạn nên theo. Chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp.)

Gợi ý:

Advice:

- Children should take things from adults with both hands.

- You shouldn't wear shorts when going to the pagoda.

- You should bring a gift when you visit someone's house.

Obligation:

- You have to take your hat off when going inside the main worship area of the temple.

- You don't have to tip in Vietnam.

- Before leaving the dinner table, you must ask for permission.

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 4 khác:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 8 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-our-customs-and-traditions.jsp