Đối tượng Boolean trong JavaScriptMiêu tả

Đối tượng Boolean biểu diễn hai giá trị, hoặc "true" hoặc "false". Nếu tham số value bị bỏ qua hoặc là 0, -0, null, false, NaN, undefined, hoặc một chuỗi trống (""), đối tượng có một giá trị khởi tạo là false.

Cú pháp

Sử dụng cú pháp sau để tạo một đối tượng Boolean.

var val = new Boolean(value);

Các thuộc tính của Boolean

Dưới đây là danh sách các thuộc tính của đối tượng Boolean:

Thuộc tính Miêu tả

constructor

Trả về một tham chiếu tới hàm Boolean mà tạo đối tượng đó.

prototype

Thuộc tính prototype cho phép bạn thêm các thuộc tính và phương thức tới một đối tượng.

Khi bạn nhấp chuột vào link, chúng ta có một số ví dụ minh họa các thuộc tính của đối tượng Boolean.

Các phương thức của Boolean

Dưới đây là danh sách các phương thức của đối tượng Boolean và miêu tả của nó:

Phương thức Miêu tả

toSource()

Trả về một chuỗi chứa nguồn của đối tượng Boolean; bạn có thể sử dụng chuỗi này để tạo một đối tượng tương đương.

toString()

Trả về một chuỗi: hoặc "true" hoặc "false" phụ thuộc vào giá trị của đối tượng.

valueOf()

Returns the primitive value of the Boolean object.

Trả về giá trị gốc của đối tượng Boolean.

Loạt bài hướng dẫn học lập trình Javascript cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học JavaScript khác tại VietJack: