Unit 12 lớp 8: ReadUnit 12: A Vacation Abroad

Read (Trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8)

Read these postcards from Mrs. Quyen to her children.

(Hãy đọc những tấm bưu thiếp bà Quyên gửi về cho các con.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Hướng dẫn dịch:

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8 Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

1. Write what Mrs. Quyen did and saw in each of these places.

(Hãy viết về những điều bà Quyên đã làm, những điều bà đã thấy tại mỗi nơi bà đã đi thăm.)

Tiếng Anh 8 và giải bài tập tiếng Anh lớp 8

2. Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

a) How did Mrs. Quyen go to Kilauea Volcano?

=> She went there by plane.

b) Where in San Francisco did Mrs. Quyen see the famous prison?

=> She saw the prison on the island of Alcatraz.

c) What is special about Mount Rushmore?

=> People can see Mount Rushmore from more than 100 kilometres away.

d) What is the other name of Chicago?

=> It is also called "The Windy City".

e) What did Mrs. Quyen do while her husband was visiting the Statue of Liberty?

=> She went shopping.

Các bài soạn Unit 12 lớp 8: A Vacation Abroad:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 8 | Giải bài tập Tiếng Anh 8 | Để học tốt Tiếng Anh 8 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 8Giải bài tập Tiếng Anh 8 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-12-a-vacation-abroad.jsp