Unit 13 lớp 10: Language FocusUnit 13: Films and Cinema

E. Language Focus (Trang 139-140-141 SGK Tiếng Anh 10)

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Write the adjective forms of the verbs below. (Viết dạng tính từ của các động từ dưới đây.)

1. fascinate --> fascinating6. bore --> boring
2. excite --> excting7. suprise --> suprising
3. terrify --> terrifying8. amuse --> amusing
4. irritate --> irritating9. embarrass --> embarrassing
5. horrify --> horrfying10. frustrate --> frustrating
fascinate: quyến rũ     terrify : làm kinh hãi
irritate : làm phát cáu   horrify : làm khiếp sợ
embarrass: làm lúng túng   frustrate: làm thất vọng

Exercise 2. Complete two sentences for each situation. Use an adjective ending -ing or -ed form of the verb in brackets to complete each sentence. (Hoàn thành hai câu cho mỗi tình huống. Dùng tính từ tận cùng với -ing hoặc -ed của động từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu.)

1.

a) depressing

b) depressed

2.

a) interested

b) interesting

3.

a) boring

b) bored

4.

a) excited

b) exciting

5.

a) exhausting

b) exhausted

Exercise 3. Rewrite the following sentences. (Viết lại các câu sau.)

1. It was not until 1990 that she became a teacher.

2. It was not until he was so that he knew how to swim.

3. It was not until 1980 that they began to learn English.

4. It was not until his father came home that the boy did his homework.

5. It was not until the lights were on that football match started.

Exercise 4. Put a(n) or the in the numbered blanks. (Điền a(n) hoặc the vào các chỗ trống đã được đánh số.)

1.

(1) a

(2) The

(3) the

2.

(4) an

(5) a

(6) a

(7) the

(8) the

(9) the

3.

(10) the

(11) the

(12) the

(13) the

4.

(14) an

(15) a

(16) a

(17) the

(18) a

Để học tốt (Giải bài tập) các phần của Tiếng Anh 10 Unit 13 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link Soạn văn 10 (đầy đủ, ngắn gọn nhất), Giải bài tập Vật Lý 10Giải bài tập Hóa học 10 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^


unit-13-films-and-cinema.jsp