Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 5Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 học kì 1 Số 5

I. Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. (4 điểm)

1.There are a lot of people here,______?.

A. are they    B. are there    C. aren't there    D. aren't they

2.They had to go home,______?.

A. hadn't they    B. didn't they    C. had they    D. did they

3.We should avoid_____our environment.

A. to pollute    B. polluting    C. polluted    D. pollute

4.He apologized for_______me______so long.

A. keeping/ waiting    B. keep/ wait    C. keeping/ to wait    D. to keep/ waiting

5.Is it possible______you_____your office?

A. to see/ at    B. to see/ for    C. seeing/ at    D. seeing/ for

6.Let' s go to the cinema tonight,______?

A. don't we    B. let we    C. shan't we    D. shall we

7.Everything is all right,______?

A. isn't everything    B. is everything    C. is it    D. isn't it

8.Listen to what I am saying,______?

A. don't you    B. do you    C. will you    D. can you

II. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (6 điểm)

1.That company has 2000 . (employ)

2.I don’t know why they call him a . (lie)

3.The old hotel we used to stay at has been . (modern)

4.Conservationists believe that we should preserve the rainforests in the world. (tropic)

5.Women nowadays have more to participate in social activities. (free)

6.The of the new guest caused trouble to my aunt. (arrive)

7.She cuts herself and it's quite badly. (blood)

8.That is very of you to do that. You know we can lose a huge contract with that, don't you? (profession)

Đáp án

I.

1. C2. A3. B4. C
5. A6. D7. D8. C

II.

1.employees2.liar3.modernized4.tropical
5.freetime6.arrival7.bleed8.unprofessional

Các bài soạn Tiếng Anh 9 khác:

Loạt bài siêu HOTTTTTTT! Link soạn văn 9 ngắn nhất, hay nhất, Giải bài tập Toán 9 Giải bài tập Hóa học 9 hay nhất tại VietJack

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 (Nhà xuất bản Thanh Niên).

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Soạn văn lớp 8, Soạn văn lớp 9, Soạn văn lớp 7, Soạn văn lớp 6, Soạn văn lớp 12, Soạn văn lớp 11, Soạn văn lớp 10, ..., và các loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao, Luyện thi TOEIC, Bài tập ngữ pháp tiếng Anh, ... của chúng tôi.

Thấy hay để lại bình luận động viên nhé ^^^^
Bài viết liên quan

Để học tốt các môn học lớp 9: