Tính bao đóng trong C++Tất cả chương trình C++ bao gồm hai thành phần nền tảng là:

 • Các lệnh (code) chương trình: Đây là phần chương trình mà thực hiện các hành động và cúng được gọi là các hàm.

 • Dữ liệu chương trình: Dữ liệu là thông tin của chương trình mà tác động đến các hàm chương trình.

Tính đóng gói (Encapsulation) là một khái niệm của lập trình hướng đối tượng mà ràng buộc dữ liệu và các hàm mà thao tác dữ liệu đó, và giữ chúng an toàn bởi ngăn cản sự gây trở ngại và sự lạm dụng từ bên ngoài. Tính bao đóng dẫn đến khái niệm OOP quan trọng là Data Hiding.

Tính bao đóng - Data encapsulation là một kỹ thuật bao đóng dữ liệu, và các hàm mà sử dụng chúng và trừu tượng hóa dữ liệu là một kỹ thuật chỉ trưng bày tới các Interface và ẩn Implementation Detail (chi tiết trình triển khai) tới người sử dụng.

C++ hỗ trợ các thuộc tính của đóng gói và ẩn dữ liệu thông qua việc tạo các kiểu tự định nghĩa (user-defined), gọi là classes. Chúng ta đã học rằng một lớp có thể chứa các thành viên private, protectedpublic. Theo mặc định, tất cả thành phần được định nghĩa trong một lớp là private. Ví dụ:

class Box
{
  public:
   double tinhTheTich(void)
   {
     return chieudai * chieurong * chieucao;
   }
  private:
   double chieudai;   // Chieu dai cua mot box
   double chieurong;   // Chieu rong cua mot box
   double chieucao;   // Chieu cao cua mot box
};

Các biến chieudai, chieurong, và chieucaoprivate. Nghĩa là chúng chỉ có thể được truy cập bởi các thành viên khác của lớp Box, và không thể bởi bất kỳ phần khác trong chương trình của bạn. Đây là một cách thực hiện tính đóng gói trong C++.

Để làm cho các phần của lớp là public (ví dụ: có thể truy cập tới các phần khác trong chương trình của bạn), bạn phải khai báo chúng sau từ khóa public. Tất cả biến và hàm được định nghĩa sau từ khóa public là có thể truy cập cho tất cả các hàm trong chương trình của bạn.

Ví dụ về tính bao đóng trong C++

Trong bất kỳ chương trình C++ nào, nơi bạn triển khai một lớp với các thành viên là public và private thì đó là ví dụ của tính bao đóng và Trừu tượng hóa dữ liệu trong C++. Bạn xem xét ví dụ sau:

#include <iostream>
using namespace std;

class A{
  public:
   // khai bao constructor
   A(int i = 0)
   {
    tong = i;
   }
   // du lieu ma la nhin thay voi ben ngoai
   void congThem(int motso)
   {
     tong += motso;
   }
   // du lieu ma la nhin thay voi ben ngoai
   int tinhTong()
   {
     return tong;
   };
  private:
   // du lieu ma la bi an voi ben ngoai
   int tong;
};
int main( )
{
  A a;
  
  a.congThem(15);
  a.congThem(25);
  a.congThem(35);

  cout << "Tong gia tri la: " << a.tinhTong() <<endl;
  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Tong gia tri la: 75

Lớp trên cộng hai số và trả về tổng của chúng. Các thành viên public là congThemtinhTong là các Interface (mà là nhìn thấy) tới bên ngoài và một người sử dụng cần biết chúng để sử dụng lớp đó. Thành viên private là tong là cái gì đó mà người sử dụng không cần biết đến, nhưng là cần thiết cho lớp đó hoạt động một cách chính xác.

Chiến lược thiết kế trong C++

Hầu hết chúng ta đã có ít nhiều kinh nghiệm về việc làm cho các thành viên lớp là private theo mặc định, trừ khi chúng ta thực sự cần thiết phải trưng bày chúng. Đó là một kinh nghiệm về tính đóng gói tốt.

Kinh nghiệm này được áp dụng thường xuyên nhất cho các thành viên dữ liệu, nhưng nó áp dụng như nhau cho tất cả thành viên, bao gồm cả các hàm virtual trong C++.

Mọi người cho thể tham gia khóa học thứ 6 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 03/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Trong tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 150k cho khóa học, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Loạt bài hướng dẫn học lập trình C++ cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.