Date và Time trong C++Thư viện chuẩn C++ (C++ Standard Library) không cung cấp một kiểu Date thích đáng. C++ kế thừa cấu trúc và hàm để thao tác Date và Time từ C. Để truy cập các hàm và cấu trúc liên quan tới Date và Time, bạn sẽ cần khai báo <ctime> trong chương trình C++ của bạn.

Có 4 kiểu liên quan tới thời gian: clock_t, time_t, size_t, và tm. Trong đó các kiểu clock_t, size_t và time_t có thể biểu diễn System date và time dạng int.

Kiểu cấu trúc tm giữ Date và Time trong mẫu một cấu trúc C có các phần tử sau:

struct tm {
 int tm_sec;  // so giay trong mot phut, tu 0 toi 61
 int tm_min;  // so phut trong mot gio, tu 0 toi 59
 int tm_hour; // so gio trong mot ngay, tu 0 toi 24
 int tm_mday; // ngay trong thang, tu 1 toi 31
 int tm_mon;  // thang trong nam, tu 0 toi 11
 int tm_year; // nam, bat dau tu 1900
 int tm_wday; // ngay, bat dau tu Sunday
 int tm_yday; // ngay, bat dau tu 1/1
 int tm_isdst; // so gio cua Daylight Savings Time
}
Quảng cáo

Bảng dưới liệt kê các hàm quan trọng trong khi bạn làm việc với Date và Time trong C hoặc C++. Tất vả hàm này là một phần của thư viện C và C++ chuẩn và bạn có thể kiểm tra chi tiết bởi sử dụng tham chiếu tới Thư viện chuẩn C++ được cung cấp dưới đây:

STT Hàm & Mục đích
1 time_t time(time_t *time);

Trả về thời gian theo lịch của hệ thống, là số giây đã trôi qua từ 1/1/1970. Nếu hệ thống không có thời gian, nó trả về -1

2 char *ctime(const time_t *time);

Hàm này trả về một con trỏ tới một chuỗi của mẫu: day month year hours:minutes:seconds year\n\0.

3 struct tm *localtime(const time_t *time);

struct tm *localtime(const time_t *time); Hàm này trả về một con trỏ tới cấu trúc tm biểu diễn local time

4 clock_t clock(void);

Hàm này trả về một giá trị mà xấp xỉ với lượng thời gian của chương trình đang gọi đã đang chạy. Trả về -1 nếu thời gian là không có sẵn

5 char * asctime ( const struct tm * time );

Trả về một con trỏ tới một chuỗi mà chứa thông tin được lưu giữ trong cấu trúc được trỏ tới bởi time được biến đổi thành mẫu: day month date hours:minutes:seconds year\n\0

6 struct tm *gmtime(const time_t *time);

Trả về một con trỏ tới time trong mẫu cấu trúc tm. Thời gian được biểu diễn dạng Coordinated Universal Time (UTC), về bản chất là Greenwich Mean Time (GMT).

7 time_t mktime(struct tm *time);

Trả về thời gian theo lịch tương đương với thời gian được tìm thấy trong cấu trúc được trỏ tới bởi time

8 double difftime ( time_t time2, time_t time1 );

Hàm này tính toán sự khác nhau về số giây của time1 và time2

9 size_t strftime();

Hàm này có thể được sử dụng để định dạng Date và Time trong một định dạng cụ thể

Date và Time hiện tại trong C++

Giả sử bạn muốn lấy date và time hiện tại của hệ thống: hoặc local time hoặc dạng UTC. Ví dụ sau thực hiện công việc trên:

#include <iostream>
#include <ctime>

using namespace std;

int main( )
{
  // tra ve date/time hien tai dua tren system hien tai
  time_t hientai = time(0);
  
  // chuyen doi hientai thanh dang chuoi
  char* dt = ctime(&hientai);

  cout << "Date va Time dang local la: " << dt << endl;

  // chuyen doi hientai thanh dang tm struct cho UTC
  tm *gmtm = gmtime(&hientai);
  dt = asctime(gmtm);
  cout << "UTC date va time la: "<< dt << endl;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Date và Time trong C++
Quảng cáo

Định dạng Time bởi sử dụng cấu trúc tm struct trong C++

Cấu trúc tm struct là rất quan trọng trong khi làm việc với Date và Time trong C và C++. Cấu trúc này giữ Date và Time trong mẫu của một cấu trúc C đã được đề cập ở trên. Hầu hết các hàm liên quan tới thời gian đều sử dụng cấu trúc tm. Ví dụ sau sử dụng các hàm đa dạng liên quan tới Date và Time và cấu trúc tm:

Trong khi sử dụng cấu trúc trong chương này, mình giả sử bạn đã hiểu cơ bản về cấu trúc trong C và cách truy cập các thành viên của cấu trúc bởi sử dụng toán tử ->.

#include <iostream>
#include <ctime>

using namespace std;

int main( )
{
  // tra ve date/time hien tai dua tren system hien tai
  time_t baygio = time(0);

  cout << "So giay ke tu 1/1/1970 la: " << baygio << endl;

  tm *ltm = localtime(&baygio);

  // in cac thanh phan cua cau truc tm struct.
  cout << "Nam: "<< 1900 + ltm->tm_year << endl;
  cout << "Thang: "<< 1 + ltm->tm_mon<< endl;
  cout << "Ngay: "<< ltm->tm_mday << endl;
  cout << "Thoi gian: "<< 1 + ltm->tm_hour << ":";
  cout << 1 + ltm->tm_min << ":";
  cout << 1 + ltm->tm_sec << endl;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Date và Time trong C++

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.