Đề kiểm tra lớp 10: Toán, Ngữ văn, Vật Lí, Hóa học, Địa Lí, Lịch Sử lớp 10 có đáp án


Tuyển tập các đề kiểm tra lớp 10 môn Toán, Ngữ văn, Vật Lí, Hóa học, Địa Lí, Lịch Sử có đáp án.

Mục lục Đề kiểm tra Toán 10

Đề kiểm tra Toán 10 Học kì 1

Đang biên soạn.

Top 36 Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 10 có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 4 Đại Số có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 3 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 2 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 5 Đại số có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 6 Đại số có đáp án

Top 11 Đề kiểm tra Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 6 Đề kiểm tra 15 phút Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 Chương 3 Hình học có đáp án

Top 4 Đề thi Toán 10 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Ngữ văn 10

Đề kiểm tra Ngữ văn 10 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 10 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 10 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 10 Học kì 1 (có đáp án)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 10 (có đáp án)

Đề kiểm tra Ngữ văn 10 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 5 lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 6 lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra Tập làm văn số 7 lớp 10 Học kì 2 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 10 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Vật Lí 10

Top 20 Đề kiểm tra Vật Lí 10 Học kì 1

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề thi Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra Vật Lí 10 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Hóa học 10

Đề kiểm tra Hóa 10 Học kì 1

Đề kiểm tra Hóa 10 Học kì 2

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 (Bài số 1)

Đề kiểm tra 15 phút - Trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút - Trắc nghiệm + Tự luận

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 (Bài số 1)

Đề kiểm tra 15p Hóa 10 Học kì 2 (Bài số 2)

Đề kiểm tra 15 phút - Trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút - Trắc nghiệm + Tự luận

Đề kiểm tra 45p Hóa 10 Học kì 2 (Bài số 2)

Đề kiểm tra Hóa 10 Học kì 2 (Bài kiểm tra học kì)


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 10

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 Học kì 1 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 mới

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 10 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh 10 Thí điểm có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 10 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh 10 Thí điểm có đáp án


Đề kiểm tra Địa Lí 10

Đề kiểm tra Địa Lí 10 theo PPCT

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Học kì 2

Đề kiểm tra Địa Lí 10 theo chương

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 1: Bản đồ

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 2: Vũ trụ - hệ quả chuyển động của trái đất

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất - Các quyển của lớp vỏ Trái Đất

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lý

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 5: Địa lý dân cư

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 7: Địa lý nông nghiệp

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 8: Địa lý công nghiệp

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 9: Địa lý dịch vụ

Đề kiểm tra Địa Lí 10 Chương 10: Môi trường và sự phát triển bền vững


Đề kiểm tra Lịch Sử 10

Đề kiểm tra Sử 10 theo PPCT

Đề kiểm tra Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 10 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 10 có đáp án

Đề kiểm tra Sử 10 theo chương

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy

Chương 2: Xã hội cổ đại

Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến

Chương4: Ấn Độ thời phong kiến

Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến

Chương 6: Tây Âu thời trung đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Việt Nam thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XV

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Chương 2: Các nước Âu- Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Chương 3: Phong trào công nhân Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX


Mục lục Đề kiểm tra Tin học 10

Đề kiểm tra Tin học 10 Học kì 1

Đề kiểm tra Tin học 10 Học kì 2


Mục lục Đề kiểm tra GDCD 10

Đề kiểm tra GDCD 10 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra GDCD 10 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 10

Top 12 Đề kiểm tra Công nghệ 10 Học kì 1 có đáp án

Top 16 Đề kiểm tra Công nghệ 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 10 Học kì 2 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 10 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Top 4 Đề thi Công nghệ 10 Học kì 2 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.