Top 4 Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp ánTop 4 Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Phần dưới là Top 4 Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 10.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 (Đề số 1)

     Đề thi Toán lớp 10 - Năm học ....

     Thời gian làm bài: 90 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng : 

A. π  là một số hữu tỉ

B. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba

C. Bạn có chăm học không?

D. Con thì thấp hơn cha

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại C  có  AC =  9; BC= 5. Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

A. -27         B. 81

C. 9            D. -18

Câu 3: Phủ định của mệnh đề “ Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn ” là mệnh đề nào sau đây : 

A. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn         

B. Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn

C. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn         

D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn

Câu 4: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Cho hai tập hợp A ={2,4,6,9} và  B = {1,2,3,4}.Tập hợp A\ B bằng tập nào sau đây?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 6. Tìm tập xác định D của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Cho A = [1; 4], B = (2; 6), C = (1; 2). Tìm A Ç B Ç C  :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Khi đó  là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 9. Tìm m để hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  nghịch biến trên R. 

m > 1 B. Với mọi m

m < -1 D. m > -1

Câu 10.  Cho tam giác ABC có AB= AC và đường cao AH. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 11. Cho tam giác ABC với A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2). Tìm tọa độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho DA = DB

A. D( 5;0)            B. D( 7; 0)

C. D( 7,5 ;0)        D. tất cả sai

Câu 12. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)   xác định trên (0; 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 13. Trong các hàm số y = 2015x; y = 2015 x + 2; y = 3x2 – 1; y = 2x3 – 3x  có bao nhiêu hàm số lẻ?

     A.  1               B. 2

     C. 3                 D. 4

Câu 14:  Cho hình thoi ABCD tâm O, cạnh 2a. Góc Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Tính độ dài vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = 3x + 1 song song với đường thẳng y = (m2 -1)x + (m-1).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 16. Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm N ( 4; -1) và vuông góc với đường thẳng 4x – y + 1= 0. Tính tích P = ab.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 17. Cho hình vẽ với M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AC, BC. Khẳng định nào sau đây đúng? 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 18. Tìm a và b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua các điểm A (-2; 1); B(1; -2).

A. a =-2; b = -1   

B. a = 2; b =1

C. a = 1; b = 1

D. a = -1; b = -1   

Câu 19. Cho hàm số y = 2x + m + 1. Tìm giá trị thực của m  để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2.

     A. m = -3        B. m = 3 

     C. m = 0          D. m = -1 

Câu 20. Cho hai góc α và β với α+ β = 1800. Tính giá trị của biểu thức

P = cosα.cosβ- sinα. sinβ

A. P = 0            B. P = 1

C.  P = -1          D.P = 2

Câu 21. Cho hàm số y = x - 1 có đồ thị là đường Delta;. Đường thẳng Delta; tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích S bằng bao nhiêu?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 22. Tính tổng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 23. Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Khi đó Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 24: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = a.Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

A. a2          B. a

B. 2a          D. 2a2

Câu 25. Trong mặt  phẳng tọa  độ  cho điểm  M( 1; 0) và N(4; m) . Tìm  m để khoảng cách hai điểm đó là 5?

A. m =3

B. m = 1  hoặc m = 3

C. m = 2 hoặc m = - 4 

D. m = 4 hoặc m = -4

Câu 26. Cho biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Giá trị của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  bằng bao nhiêu?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 27. Cho các vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  . Khi đó góc giữa chúng là

A. 450                     B. 600

C. 300                     D.1350

Câu 28. Cho tam giác ABC với G là trọng tâm. Đặt Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) , . Khi đó,Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  được biểu diễn theo hai vectơ a và b là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 29. Tổng các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)   bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 30. Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)   có bao nhiêu nghiệm?

A. 0.         B. 1.

C. 2.         D. 4.

Câu  31.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 32: Cho hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Trong các mệnh để sau đây, tìm mệnh đề đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 33. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [-5; 5] để phương trình 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)   có hai nghiệm âm phân biệt?

A. 5               B. 6

C. 10             D. 11

Câu 34. Giả sử phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)   ( m là tham số) có hai nghiệm là x1 ; x2. Tính giá trị biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)   theo m.

A. P = - m + 9

B. P =  5m +  9

C. P = m + 9

 D. P = - 5m + 9

Câu 35a. Tập nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 35b. Đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây là trục đối xứng của parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 36. Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  có bao nhiêu nghiệm?

A. 0         B. 1

C. 2         D. 3

Câu 37. Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  có nghiệm duy nhất khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 38. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  có một nghiệm gấp đôi nghiệm còn lại.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 39. Cho parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  biết rằng parabol đó đi qua hai điểm A(1;5)  và B(-2;8) . Parabol đó là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Parabol đó đi qua hai điểm A(1;5) và B(-2;8)  nên :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn  C.

Câu 40. Cho hình vuông ABCD cạnh bằng 2.  Điểm M nằm trên đoạn thẳng AC sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Gọi N là trung điểm của đoạn thẳng DC. Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

A. - 4                     B. 0

C. 4                     D. 16

PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A( -3;0); B(3;0) và C(2;6). Gọi H(a;b) là tọa độ trực tâm của tam giác đã cho. Tính a + 6b

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;2); B(-2;0) và C(1;-3) Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.

Câu 3. Tìm phương trình đường thẳng d: y = ax+ b. Biết đường thẳng d đi qua điểm

 I(1; 2) và tạo với hai tia Ox; Oy một tam giác có diện tích bằng 4.

Câu 4. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [ -5; 5] để phương trình:

| mx + 2x – 1|= | x- 1|  có đúng hai nghiệm phân biệt?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1:  Chọn B

Câu 2: 

Do tam giác ABC vuông tại C nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 3:  Chọn C.

Câu 4: 

Xét phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Không có số nào là số hữu tỉ nên tập C là tập rỗng

Chọn C

Câu 5:  Chọn C

Câu 6: 

Hàm số xác định khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy tập xác định của hàm số là D = R\ {1;  -4}

Chọn B.

Câu 7: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 8: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn A

Câu 9: 

Hàm số bậc nhất y = ax + b nghịch biến trên R khi a < 0

Hay Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) ( luôn đúng mọi m)

Chọn B.

Câu 10: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Do tam giác  ABC có AB= AC nên  tam  giác   ABC cân  tại A .

 Lại  có,  AH  là đường cao nên đồng  thời  là  đường trung  tuyến hay H  là trung điểm của  BC.

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  vì H  là trung điểm của  BC.

Phân tích:

Phương án A sai vì  H là trung điểm của BC nên :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Phương án B sai vì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)   .

Phương án D sai vì các vectơ. không cùng phương.

Chọn C.

Câu 11: 

- Điểm D nằm trên trục Ox nên D( x; 0)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 12: 

 Hàm số xác định khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) .

 Tập xác định của hàm số là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)    .

Hàm số xác định trên (0; 1)  khi và chỉ khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 13: 

* Xét f(x)   = 2015x  có TXĐ: D = R  nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

   Ta có f(-x) = 2015. (-x) = -2015 x = - f(x)

-> Suy ra: hàm số y = f(x) là hàm số lẻ.

   Xét f(x)=   2015x + 2  có TXĐ: D = R nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

   Ta có f( -x) = 2015 . (-x) + 2 = -2015 x + 2

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

   Suy ra: hàm số y = 2015x + 2 không chẵn, không lẻ.

* Xét f(x) = 3x2 - 1 có TXĐ: D = R nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

   Ta có f(-x) = 3. (-x)2 – 1 = 3x2 – 1 = f(x)

   Suy ra, hàm số này là hàm số chẵn.

* Xét f(x) = 2x3 – 3x có TXĐ: D = R nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

   Ta có f(-x) = 2. (-x)3 – 3.(-x) = -2x3 + 3x = -f(x)

   Suy ra, đây là hàm số lẻ.

Vậy có hai hàm số lẻ. 

Chọn B.

Câu 14: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Tam giác ABD cân tại A  do ABCD là hình thoi và có góc Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  nên tam giác ABD đều.

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

 Trong đó O là tâm của hình thoi

Ta tính AO: Tam giác ABD đều nên AO đồng thời là đường cao và:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 15: 

- Để đường thẳng y = (m2 -1)x + (m – 1) song song với đường thẳng y = 3x + 1  khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 16: 

Đồ thị hàm số đi qua điểm N( 4; -1) nên -1 = 4a + b   (1)

Mặt khác, đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng 4x – y + 1 = 0 hay y = 4x + 1

nên 4a = -1          (2)

Từ (1)  và (2), ta có hệ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

Suy ra:  P = ab = 0

 Chọn A.

Câu 17: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

 Ta có :

Chọn A

Câu 18: 

Đồ thị hàm số đi qua các điểm A ( -2; 1) nên 1 = -2a + b    (1) 

Đồ thị hàm số đi qua các điểm B(1; -2) nên – 2 = a +b     (2) 

- Từ (1) và (2)   ta có hệ: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

Chọn D.

Câu 19: 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 nên điểm B (0 ; -2) thuộc đồ thị hàm số.

Suy ra: 0 = 2. (-2) + m + 1 nên m = -3

Chọn A.

Câu 20: 

Hai góc α và β bù nhau nên sinα = sinβ và cosα = -cosβ

Do đó   P = cosα.cosβ- sinα. sinβ

         P = - cosβ.cosβ- sinβ.sinβ  =  -( cos2β + sin2β ) =   - 1

Chọn C.

Câu 21: 

 Giao điểm của  với trục hoành, trục tung lần lượt là A ( 1; 0); B(0; -1).

Ta có: OA = 1; OB = 1

 Diện tích tam giác vuông OAB là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) .

 Chọn A.

Câu 22: 

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn  B

Câu 23: 

Áp dụng quy  tắc hình bình hành  ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

+ Ta tính  AC:

Áp dụng định  lí Pytago  vào tam  giác vuông ABC ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn  A.

Câu 24: 

- Do tam giác vuông cân tại A nên AB=AC= a và BC= a√2  và góc C= 450

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 25: 

Khoảng cách giữa hai điểm M và N là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Để khoảng cách hai điểm đó là  5 khi và chỉ khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn  D.  

Câu 26: 

Nhân cà tử và mẫu với tanα và chú ý tanα.cotα= 1 ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn C.

Câu 27: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 28: 

Do G là trọng tâm tam  giác ABC nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn  D

Câu 29: 

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 30: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy phương trình có bốn nghiệm là x = -3; x = -2; x = 0; x = 1

Câu 31: 

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 32: 

Do Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  và  nên hàm số tăng trên (1; + ∞).

Đồ thị có đỉnh là I(1; 2)

Chọn  D.

Câu 33: 

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

 Phương trình đã cho có hai nghiệm âm phân biệt khi :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Có 5 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 Chọn A.

Câu 34: 

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Theo định lý Viet, ta có:Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  

Thay vào P, ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

Câu 35a: 

Điều kiện:  x > 2

Khi đó phương trình:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn D.

Câu 35b: 

Đồ thị hàm số có trục đối xứng là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn C .

Câu 36: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đối chiếu điều kiện, ta được nghiệm của phương trình đã cho là x = 1

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.

Chọn B.

Câu 37: 

Phương trình viết lại Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  (*)

- Với m = 0.

 Khi đó, phương trình trở thành Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) .

 Do đó, m = 0 là một giá trị cần tìm.

- Với , phương trình (*) là phương trình bậc hai ẩn x

 Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Khi đó, phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt nên m ≠ 0 không thỏa mãn.

Chọn B.

Câu 38: 

Phương trình có hai nghiệm phân biệt

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Theo đinh lí Viet, ta có :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Thay (1) vào (2) ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn A.

Câu 39: 

Parabol đó đi qua hai điểm A(1;5) và B(-2;8)  nên :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn  C.

Câu 40: 

Ta phân tích các vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  theo các vectơ có giá vuông góc với nhau.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Suy ra:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Chọn B.

PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: 

   Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

- Do H là trực tâm tam giác ABC nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Suy ra:  a + 6b= 7

Câu 2: 

Gọi toạ độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(x; y) .

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Do I  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên IA = IB = IC

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: 

Vì đường thẳng d: y = ax + b đi qua điểm I(1; 2)nên 2 = a + b            (1)

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Suy ra:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

  (do A; B thuộc hai tia Ox, Oy).

Tam giác OAB vuông tại O. Do đó, ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Từ (1) suy ra b = 2 – a. Thay vào (2) , ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

 Vậy đường thẳng cần tìm là d: y = -2x + 4.

Câu 4: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

* Xét (1) ta có:

Nếu m = -1 thì phương trình nghiệm đúng với mọi x.

Nếu m≠ -1 thì phương trình có nghiệm x = 0

* Xét (2) ta có:

Nếu m = - 3 thì phương trình vô nghiệm.

Nếu m≠ -3 thì phương trình có nghiệm duy nhất Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)   nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)  khi m ≠ -1; m≠ -3

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Vậy có 9 giá trị của m thỏa mãn.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 (Đề số 2)

     Đề thi Toán lớp 10 - Năm học ....

     Thời gian làm bài: 90 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng ?

A. Nếu a  b thì a2  b2

B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3

C. Nếu em chăm chỉ thì em thành công.     

D. Nếu một tam giác có một góc bằng 60o thì tam giác đó là đều.

Câu 2. Cho 2 vectơ đơn vị Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Hãy xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

A. 5                     B. -3

C.-5                     D. -7

Câu 3. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”

A. Mọi động vật đều không di chuyển.

B. Mọi động vật đều đứng yên.

C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

Câu 4. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

A.   (2; 1)                            B. (1; 1)

B.    C. (2; 0)                       D. (0; -1)

Câu 5. Cho hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  và hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)   vuông góc với nhau. Xác định góc α giữa hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Tìm m để hàm số y = (2m + 1)x + m - 3 đồng biến trên R

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Cho A = [ –3 ; 2 ). Tập hợp  CRA  là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Cho hình bình hành ABCD, điểm M thỏa Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Khi đó điểm M là :

A. trung điểm AC

B. điểm C

C. trung điểm AB

D. trung điểm AD

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  song song với đường thẳng y = x + 1.

A. m = 2      B.  

C. m = -2      D. m = 1

Câu 10. Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6}. Tập hợp A\B bằng:

A. {0}.               B. {0;1}.

C. {1;2}.             D. {1;5}

Câu 11a.Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 11b. Cho hai hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. f(x) là hàm số lẻ; g(x) là hàm số lẻ.

B. f(x) là hàm số chẵn; g(x) là hàm số chẵn.

C. Cả f(x) và g(x) đều là hàm số không chẵn, không lẻ.

D. f(x) là hàm số lẻ; g(x) là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 12. Cho A=(–¥;–2]; B=[3;+¥) và C=(0;4). Khi đó tập (A B) C là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 13: Cho tam giác ABC có đường cao BH ( H ở trên cạnh AC).Câu nào sau đây đúng

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 14. Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm M(1; 4) và song song với đường thẳng y = 2x + 1.

Tính tổng S = a + b

A. 4               B.  2

C. 0               D. – 4

Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy cho A(-1;1) ; B( 1;3) và C( 1; -1) . Khẳng định nào sau đây đúng.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 16. Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm M (-1; 3) và N(1; 2). Tính tổng S = a + b.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 17. Tìm tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 18. Tính giá trị biểu thức P = sin40o. cos146o+ sin40o.cos34o

A. P = - 1           B. P = 0

C. P = 1             D. Đáp án khác

Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxycho hai vecto Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  Tìm k để Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

A. k= 0                 B. k= 6

C. k= 4                 D. k= -2

Câu 20. Cho biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .Tính tanα  biết tanα > 0

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 21. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  xác định trên khoảng (-1; 3)

A. Không có giá trị m thỏa mãn.

B. m ≥ 2

C.  m ≥ 3

D.m ≥ 1

Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ; cho  2 điểm A(1; 2) và B( 4; 6) .  Tính khoảng cách giữa hai điểm đó.

A.4                      B. 2

C. 3                      D.5

Câu 23.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 24. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng y = m2x  + 2 cắt đường thẳng

y = 4x + 3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 25. Tìm phương trình đường thẳng d: y = ax + b. Biết đường thẳng d đi qua điểm

I(2; 3) và tạo với hai tia Ox; Oy một tam giác vuông cân.

A. y = x + 5

B. y = - x + 5

C. y = - x - 5

D. y = x – 5

Câu 26. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  và  thuộc trục Oy, trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox.Toạ độ của điểm P là

A. (0; 4).                    B. (2; 0).

C. (2; 4).                    D.( 0; 2).

Câu 28. Cho tam giác ABC  vuông cân đỉnh C, AB = √2. Tính độ dài của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

 

Câu 29: Cho A (1; 2); B (-2; 6). Điểm M trên trục Oy sao cho ba điểm A; B; M thẳng hàng thì tọa độ điểm M là:

A. (0; 10).

B. (0; -10)

C. (10; 0)

D. Đáp án khác

Câu 30. Tổng các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 31. Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có bao nhiêu nghiệm?

A. 0                      B. 1

C. 2                       D. 4

Câu 32.  Cho A(2; 5) ; B( 1;3) và C(5; -1). Tìm tọa độ điểm K sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

A.( -4; -4).                 B.(-4; 5)   

C.(5; -4)                    D.( -5; -4)

Câu 33. Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có hai nghiệm âm phân biệt khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 34. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)   có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 35: Cho hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Khi đó:

    A. f(x) tăng trên khoảng (-∞; 3) và giảm trên khoảng (3;+∞).

    B. f(x) giảm trên khoảng (-∞; 3) và tăng trên khoảng (3;+∞).

    C. f(x) luôn tăng.

    D. f(x) luôn giảm

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có nghiệm đúng với mọi x thuộc R.

A. m = 1       B. m ± 1

C. m = -1      D. m = 0

Câu 37: Cho parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau là:

    A.  có đỉnh I(1; 2).

    B. (P) có trục đối xứng x= 1.

    C.  cắt trục tung tại điểm A(0; -1).

    D. Cả A, B, C, đều đúng.

Câu 38: Cho Parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  và đường thẳng y = 2x - 1. Khi đó:

    A. Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt.

    B. Parabol cắt đường thẳng tại điểm duy nhất (2; 2)

    C. Parabol không cắt đường thẳng

    D. Parabol tiếp xúc với đường thẳng có tiếp điểm là  ( -1; 4).

Câu 39. Tập nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 40: Bảng biến thiên của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1. Cho tam giác ABC có A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4). Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC?

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho tam giác ABC có A(-4;1); B(2;4); C(2;-2). Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.

Câu 3. Đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  đi qua điểm M ( -1; 6) tạo với các tia Ox; Oy một tam giác có diện tích bằng 4.  Tìm a; b

Câu 4. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có đúng bốn nghiệm?

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa